Java: Lớp TreeSet

Lớp TreeSet thực thi interface NavigableSet và sử dụng cấu trúc cây để lưu trữ dữ liệu. Các phần tử có thể được sắp xếp theo thứ tự tự nhiên hoặc bằng cách sử dụng Comparator được cung cấp tại thời điểm tạo set.

Các đối tượng được lưu trữ theo thứ tự tăng dần và do đó việc truy cập và lấy một đối tượng nhanh hơn nhiều. TreeSet sẽ được sử dụng khi các phần tử cần được trích xuất nhanh chóng từ collection theo cách được sắp xếp.

TreeSet(): Hàm tạo tạo một tập hợp cây trống với các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

TreeSet(Collection<? extends E> c): Hàm tạo tạo một tập hợp cây mới chứa các phần tử của collection được chỉ định, được sắp xếp theo thứ tự các phần tử.

TreeSet(Comparator<? super E> c): Hàm tạo tạo một tập hợp cây trống, mới và sẽ được sắp xếp theo bộ so sánh c.