java — SetBound là gì và làm cách nào để sử dụng nó?

setBounds được sử dụng để xác định hình chữ nhật giới hạn của một thành phần. Điều này bao gồm vị trí và kích thước của nó.

Nó được sử dụng ở một số nơi trong khuôn khổ.

  • Nó được sử dụng bởi người quản lý bố trí để xác định vị trí và kích thước của một thành phần trong vùng chứa chính của nó.
  • Nó được sử dụng bởi hệ thống phụ Paint để xác định giới hạn cắt khi sơn thành phần.

Đối với hầu hết các phần, bạn không bao giờ nên gọi nó. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các trình quản lý bố cục phù hợp và để chúng xác định cách tốt nhất để cung cấp thông tin cho phương pháp này.