Java String – StringTokenizer trong java

StringTokenizer trong java

StringTokenizer trong java

Lớp java.util.StringTokenizer cho phép bạn phân tách một chuỗi thành các phần tử token của nó.

Các constructor của lớp StringTokenizer

Constructor
Mô tả
StringTokenizer(String str)
tạo ra một lớp StringTokenizer với chuỗi chỉ định.

StringTokenizer(String str, String delim)
tạo ra một lớp StringTokenizer dựa trên chuỗi chỉ định và dấu phân cách.

StringTokenizer(String str, String delim, boolean returnValue)
tạo ra một lớp StringTokenizer dựa trên chuỗi định, dấu phân cách và cờ hiệu. Nếu cờ hiệu là true, dấu phân cách được xem như là các phần tử token. Nếu là false, dấu phân cách không được tính là các phần tử token.

Các phương thức của lớp StringTokenizer

Các phương thức non-private của lớp StringTokenizer được tóm tắt trong bảng sau:

Phương thức Public
Mô tả
boolean hasMoreTokens()
Trả về true nếu còn nhiều token trong chuỗi.

String nextToken()
Trả về token tiếp theo khi duyệt đối tượng StringTokenizer.

String nextToken(String delim)
Trả về token tiếp theo dựa trên dấu phân tách.

boolean hasMoreElements()
Giống như phương thức hasMoreTokens().

Object nextElement()
Giống như nextToken() nhưng nó trả về một đối tượng.

int countTokens()
Trả về tổng số lượng của các token.

Các ví dụ về StringTokenizer trong java

Dấu phân tách mặc định là 1 khoẳng trắng.

Ví dụ 1

import java.util.StringTokenizer;

public class StringTokenizerSample1 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		StringTokenizer st = new StringTokenizer("Tôi họ Thích tên đầy đủ của tôi là Thích Học Lại");
    while (st.hasMoreTokens()) {
      System.out.println(st.nextToken());
    }
	}

}

Kết quả:

Ví dụ 2

import java.util.StringTokenizer;

public class StringTokenizerSample2 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		StringTokenizer st = new StringTokenizer("Tôi-tên-là-ThichHocLai", "-");
    while (st.hasMoreTokens()) {
      System.out.println(st.nextToken());
    }
	}

}

Kết quả:

Ví dụ 3

import java.util.StringTokenizer;

public class StringTokenizerSample3 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		StringTokenizer st = new StringTokenizer("Tôi-tên-,là-ThichHocLai", "-,", false);
    while (st.hasMoreTokens()) {
      System.out.println(st.nextToken());
    }
	}

}

Kết quả:

Ví dụ 4

import java.util.StringTokenizer;

public class StringTokenizerSample4 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		StringTokenizer st = new StringTokenizer("Tôi-tên-,là-ThichHocLai", "-,", true);
    while (st.hasMoreTokens()) {
      System.out.println(st.nextToken());
    }
	}

}

Kết quả:

Ví dụ 5

import java.util.StringTokenizer;

public class StringTokenizerSample5 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		StringTokenizer st = new StringTokenizer("Tôi-tên-,là-ThichHocLai", "-,", true);
		 
    // in next token dựa trên dấu phân cách
    System.out.println("Next token là : " + st.nextToken("-,"));
	}

}

Kết quả: