JButton trong Java Swing

Đặc điểm cơ bản của JButton :

– Được extends từ lớp JComponent

– Cho phép người dùng click vào để kích hoạt một hành động được chỉ định

Các loại Button trong Java :

Có nhiều loại button khác nhau trong Java, tất cả đều là subclass của lớp AbstractButton :

– Command Buttons : được tạo với lớp JButton. Nó sinh ra ActionEvent

– Toggle Buttons : có giá trị on/off hoặc true/false

– Check Boxes : Một nhóm các Buttons. Nó sinh ra ItemEvent.

– Radio Buttons : Một nhóm các Buttons trong đó chỉ có một item được chọn. Nó sinh ra ItemEvent

Các hàm tạo của JButton :

– JButton() : Tạo một Button không có text hoặc icon

– JButton(Action a) : Tạo một Button có thuộc tính được lấy từ một Action

– JButton(Icon icon) : Tạo một Button chỉ định một icon

– JButton(String text) : Tạo một Button chỉ định text

– JButton(String text, Icon icon) : Tạo một Button chỉ định text và icon

Code minh họa sử dụng JButton :

1. Thêm Action cho Button bằng cách addActionListener

package quyetdv.javaswing.components;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
public class JButtonDemo extends JFrame {
  private JLabel label;
  public JButtonDemo() {
    setSize(250, 100);
    setVisible(true);
    setLocation(500, 300);
    setResizable(false);
    setTitle("JButton Demo");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    // Create label
    label = new JLabel("A JLabel");
    add(label);
    // Create button
    JButton button = new JButton("Click me");
    add(button, "North", 1);
    // add ActionListener
    button.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
       // TODO: Do something here
       changeText();
      }
    });
  }
  public void changeText() {
    label.setText("Label after Click button");
  }
  public static void main(String[] args) {
    JButtonDemo buttonDemo = new JButtonDemo();
   }
}

Kết quả :

– Trước khi click vào Button :

JButtonDemo1

– Sau khi click vào Button :

JButtonDemo2

2. Thêm Action cho Button bằng cách implements ActionListener

package quyetdv.javaswing.components;
import java.awt.Button;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
public class JButtonDemo extends JFrame implements ActionListener {
  private JLabel label;
  private JButton button1;
  public JButtonDemo() {
    setSize(250, 100);
    setVisible(true);
    setLocation(500, 300);
    setResizable(false);
    setTitle("JButton Demo");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    // Create label
    label = new JLabel("A JLabel");
    add(label);
    // Create button
    JButton button = new JButton("Click me");
    add(button, "North", 1);
    // add ActionListener
    button.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        // TODO: Do something here
        changeText();
      }
   });
   // create another button
   button1 = new JButton("Click me 1");
   add(button1, "South", 1);
   button1.addActionListener(this);
  }
  public void changeText() {
    label.setText("Label after click button");
  }
  public static void main(String[] args) {
    JButtonDemo buttonDemo = new JButtonDemo();
  }
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    JButton b = (JButton) e.getSource();
    if (b == button1) {
    label.setText("Label after click button1");
  }
 }
}

Kết quả:

– Trước khi click vào nút Button 1 :

JButtonDemo3

– Sau khi click vào nút Button 1 :

JButtonDemo4

Share this:

Like this:

Like

Loading…