JFileChooser trong Java

JFileChooser trong java là một đối tượng hiển thị khung cho phép bạn mở hoặc lưu file. Nó như thế này:

open and save file in java

Bây giờ ta sẽ đi làm một ví dụ đơn giản về việc mở và lưu file.

Mở và lưu file trong java

package nguyenvanquan7826.JFileChooser;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;

/**
 * --------------------- @author nguyenvanquan7826 ---------------------
 * ------------------ website: cachhoc.net -------------------
 * ---------- date: Jul 29, 2014 - filename: DemoJFileChooser.java ----------
 */
public class DemoJFileChooser extends JFrame implements ActionListener {

	public static String iconOpen = "iconOpen.png";
	public static String iconSave = "iconSave.png";

	private JTextArea taLog;
	private JButton btnOpen, btnSave;
	private JFileChooser fc = new JFileChooser();

	public DemoJFileChooser() {
		addContent();
		setDisplay();
	}

	/**
	 * set display for JFrame
	 */
	private void setDisplay() {
		setTitle("Demo JFileChooser");
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		pack();
		setLocationRelativeTo(null);
		setVisible(true);
	}

	/**
	 * add content for JFrame, JFrame contain a ButtonPane (contain buttons) and
	 * a JTextArea to show something you work
	 */
	private void addContent() {
		setLayout(new BorderLayout());
		add(createButtonPanel(), BorderLayout.PAGE_START);
		add(new JScrollPane(taLog = createTextArea(15, 30)),
				BorderLayout.CENTER);
	}

	/**
	 * create a JPanel contain 2 button (open and save) on TOP of JFrame
	 */
	private JPanel createButtonPanel() {
		JPanel panel = new JPanel(new FlowLayout());
		panel.add(btnOpen = createButton("Open file", iconOpen));
		panel.add(btnSave = createButton("Save file", iconSave));
		return panel;
	}

	/**
	 * create JTextArea
	 */
	private JTextArea createTextArea(int row, int col) {
		JTextArea ta = new JTextArea(row, col);
		ta.setWrapStyleWord(true);
		ta.setLineWrap(true);
		return ta;
	}

	/**
	 * create a JButton with text and icon and add Action for it
	 */
	private JButton createButton(String text, String iconLink) {
		ImageIcon icon = createImageIcon(iconLink);
		JButton btn = new JButton(text, icon);
		btn.addActionListener(this);
		return btn;
	}

	/**
	 * get a icon via link to icon
	 */
	private ImageIcon createImageIcon(String iconLink) {
		ImageIcon icon = new ImageIcon(getClass().getResource(iconLink));
		return icon;
	}

	/**
	 * Handle when you open a file
	 */
	private void openFile() {
		int select = fc.showOpenDialog(this);
		if (select == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
			taLog.append("You open " + fc.getSelectedFile().getName());
		} else {
			taLog.append("You cancelled open!");
		}
		taLog.append("\n");
	}

	/**
	 * Handle when you save a file
	 */
	private void saveFile() {
		int select = fc.showSaveDialog(this);
		if (select == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
			taLog.append("You save " + fc.getSelectedFile().getName());
		} else {
			taLog.append("You cancelled save!");
		}
		taLog.append("\n");
	}

	@Override
	public void actionPerformed(ActionEvent e) {
		if (e.getSource() == btnOpen) {
			openFile();
			return;
		}
		if (e.getSource() == btnSave) {
			saveFile();
			return;
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		new DemoJFileChooser();
	}
}

Trong code trên bạn để ý 2 lệnh để hiển thị theo mở và lưu file là khác nhau.

int select = fc.showOpenDialog(this);
int select = fc.showSaveDialog(this);

Tiếp theo đối số JFileChooser.APPROVE_OPTION thể hiện là bạn đã chấp nhận “Open” hoặc “Save” file.
Các icon save và open bạn đặt trong cùng package như sau:

Mở và lưu file trong java

Ví dụ trên chỉ mô tả về cách sử dụng JFileChooser, việc đọc và ghi file text hoặc đọc theo object bạn tự làm nhé.

Đọc thêm: use JFileChooser, class JFileChooser, java swing