JLabel trong Java Swing

Đặc điểm cơ bản của JLabel :

– Có nguồn gốc từ JComponent, được dùng để tạo một nhãn văn bản

– Cung cấp text chỉ dẫn hoặc thông tin trên giao diện người dùng : hiển thị một dòng đơn text chỉ đọc , một hình ảnh hoặc cả text và hình ảnh.

– Chúng ta thường sử dụng JLabel khi cần tạo một thành phần giao diện người dùng hiển thị một thông điệp hoặc một hình ảnh.

Các phương thức cơ bản của JLabel :

– setText(String text): Đặt giá trị text cho JLabel

– getText() : Lấy giá trị text của JLabel

– setToolTipText(String text) : Đặt Tooltip cho JLabel ( Khi di chuột trên Label sẻ hiển thị text tip )

– setForeground(Color fg): Đặt màu cho chữ

– setIcon(Icon icon) : Đặt icon cho JLabel

– setSize(int width, int height) : Đặt kích thước cho JLable

Các hàm tạo của JLabel :

– JLabel() : Tạo một thể hiện JLabel không có hình ảnh và một chuỗi rỗng

– JLabel(Icon image, int horizontalAlignment) : Tạo một thể hiện JLabel chỉ định một hình ảnh và horizontal alignment

– JLabel(String text) : Tạo một thể hiện JLabel chỉ định text

– JLabel(String text, Icon icon, int horizontalAlignment) : Tạo một thể hiện JLabel chỉ định text, image và horizontal alignment

– JLabel(String text, int horizontalAlignment) : Tạo một thể hiện JLabel chỉ định text, và  horizontal alignment.

Code minh họa sử dụng JLabel:

JLabel hiển thị text : 

package quyetdv.javaswing.components;
import java.awt.Color;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
public class JLabelDemo extends JFrame {
  public JLabelDemo() {
    // Create JFrame
    setSize(250, 100);
    setVisible(true);
    setLocation(500, 300);
    setResizable(false);
    setTitle("JLabel Text Demo");
 
    JLabel label = new JLabel("Hello JLabel");
    // setText
    label.setText("Set New Text");
    // set Tool tip
    label.setToolTipText("Tooltip");
    // set foreground
    label.setForeground(Color.RED);
    add(label);
  }
  public static void main(String[] args) {
    JLabelDemo lableDemo = new JLabelDemo();
  }
}

Kết quả :

 

 

 

JLabelTextDemo

 

JLabel hiển thị hình ảnh: 

package quyetdv.javaswing.components;
import java.awt.Color;
import java.awt.Image;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
public class JLabelImageDemo extends JFrame {
  public JLabelImageDemo() {
    // Create JFrame
    setSize(250, 100);
    setVisible(true);
    setLocation(500, 300);
    setResizable(false);
    setTitle("JLabel Image Demo");
    JLabel label = new JLabel();
    add(label);
    // set size for label
    label.setSize(230, 90);
    System.out.println("Size of label : width = " + label.getSize().width
      + " height = " + label.getSize().height);
    setPicture(label, "autumn.jpg");
  }
  public void setPicture(JLabel label, String fileName) {
    try {
      BufferedImage image = ImageIO.read(new File(fileName));
      int w = label.getSize().width;
      int h = label.getSize().height;
      int iw = image.getWidth();
      int ih = image.getHeight();
      int dw = 0;
      int dh = 0;
      if (w / h > iw / ih) {
        dh = h;
        dw = dh * iw / ih;
      } else {
        dw = w;
        dh = dw * ih / iw;
      }
      ImageIcon icon = new ImageIcon(image.getScaledInstance(dw, dh,
         Image.SCALE_SMOOTH));
      label.setIcon(icon);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  public static void main(String[] args) {
    JLabelImageDemo labelDemo = new JLabelImageDemo();
  }
}

Kết quả :

JLabelImageDemo

Share this:

Like this:

Like

Loading…