KeyListener trong Java Swing – Học lập trình Java online – VietTuts

Lớp xử lý KeyEvent nên triển khai interface KeyListener. Đối tượng của lớp đó phải được đăng ký với một thành phần. Đối tượng có thể được đăng ký bởi sử dụng phương thức addKeyListener(). Cú pháp khai báo cho java.awt.event.KeyListener interface như sau:

Interface KeyListener kế thừa các phương thức từ lớp java.awt.EventListener.

1. void keyPressed(KeyEvent e): Được triệu hồi khi một key đã được nhấn.

2. void keyReleased(KeyEvent e): Được triệu hồi khi một key đã được nhả ra.

3. void keyTyped(KeyEvent e): Được triệu hồi khi một key đã được gõ.

package vn.viettuts.swing;

import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.WindowConstants;

public class KeyListenerExam1 {
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public KeyListenerExam1(){
    prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args) {
    KeyListenerExam1 demo = new KeyListenerExam1();
    demo.showKeyListenerDemo();
  }

  private void prepareGUI() {
    mainFrame = new JFrame();
    mainFrame.setSize(400, 300);
    mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
    headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);
    statusLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);
    statusLabel.setSize(350, 100);
    mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent windowEvent) {
        System.exit(0);
      }
    });
    controlPanel = new JPanel();
    controlPanel.setLayout(new FlowLayout());
    mainFrame.add(headerLabel);
    mainFrame.add(controlPanel);
    mainFrame.add(statusLabel);
    mainFrame.setVisible(true);
    mainFrame.setTitle("Ví dụ KeyListener trong Java Swing");
    mainFrame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
  }

  private JTextField textField;

  private void showKeyListenerDemo() {
    headerLabel.setText("Listener in action: KeyListener");
    textField = new JTextField(10);
    textField.addKeyListener(new CustomKeyListener());
    JButton okButton = new JButton("OK");
    okButton.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        statusLabel.setText("Entered text: " + textField.getText());
      }
    });
    controlPanel.add(textField);
    controlPanel.add(okButton);
    mainFrame.setVisible(true);
  }

  class CustomKeyListener implements KeyListener {
    public void keyTyped(KeyEvent e) {
    }

    public void keyPressed(KeyEvent e) {
      if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
        statusLabel.setText("Entered text: " + textField.getText());
      }
    }

    public void keyReleased(KeyEvent e) {
    }
  }
}