Khám phá các toán tử trong C và C++

Ký hiệu

Giải thích

Nguyên tắc thực hiện

()

Dấu ngoặc đơn (gọi hàm)

từ trái sang phải

[]

Chân đế (chỉ số mảng)

 

.

Lựa chọn thông qua tên đối tượng

 

->

Lựa chọn thành viên qua con trỏ

 

++ / –

Tăng / giảm số lượng postfix

phải sang trái

! ~

Phủ định logic / bitwise bổ sung

 

*

Dereference

 

&

Times New Roman

 

sizeof

Xác định kích thước tính theo byte khi triển khai

 

*, /,%

Nhân/chia/mô đun

từ trái sang phải

+/-

Cộng/trừ

từ trái sang phải

<>

Bitwise shift sang trái

từ trái sang phải

<, <=

Quan hệ nhỏ hơn/nhỏ hơn hoặc bằng

từ trái sang phải

>,> =

Quan hệ lớn hơn/lớn hơn hoặc bằng

từ trái sang phải

==,! =

Quan hệ bằng/không bằng

từ trái sang phải

^

Độc quyền bit OR

từ trái sang phải

|

ORwise OR

từ trái sang phải