Không xóa được ảnh trên thẻ nhớ [Archive] – VNPHOTO.net Forum

View Full Version : Không xóa được ảnh trên thẻ nhớ

11002

Thẻ nhớ của em gần đây khi cắm vào máy tính thì không thể xóa được anh, mất đi chức năng delete. Chỉ có thể xóa trực tiếp trên máy ảnh. không biết mình định dạng sai chổ nào làm sao để phục hồi lại như củ

1. Soft quản lý file mạnh có khả năng xoá protect file, nó chỉ hỏi để user xác nhận thêm.
2. Bạn không cho biết file ảnh lưu trên the thuộc hãng nào, từ đó mới tư vấn cho bạn có thể dùng phần mềm đơn giản nào.