Lập trình đồ họa – Tài liệu text

Lập trình đồ họa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (294.94 KB, 14 trang )

Chương 6
LẬP TRÌNH ĐỒ HOẠ

Một khả năng của Java là cho phép ta xây dựng các ứng dụng có giao diện
đồ hoạ hay còn gọi là GUI (Grapthical User Interface). Khi Java được phát hành,
các thành phần đồ hoạ được tập trung vào thư viện mang tên Abstract Window
Toolkit (AWT). Đối với mỗi hệ nền, thành phần AWT sẽ được ánh xạ sang một
thành phần nền cụ thể, bằng cách sử dụng trực tiếp mã native của hệ nền, chính vì
vậy nó phụ thuộc rất nhiều vào hệ nề
n và nó còn gây lỗi trên một số hệ nền. Với
bản phát hành Java 2, các thành phần giao diện được thay bằng tập hợp các thành
phần linh hoạt, đa năng, mạnh mẽ, độc lập với hệ nền thuộc thư viện Swing. Phần
lớn các thành phần trong thư viện Swing đều được tô vẽ trược tiếp trên canvas
bằng mã lệnh của Java, ngoại trừ các thành phần là lớp con của lớp
java.awt.Window hoặc Java.awt.Panel vố
n phải đựơc vẽ bằng GUI trên nền cụ thể.
Thành phần Swing ít phụ thuộc vào hệ nền hơn do vậy ít gặp lỗi hơn và đặc biệt
nó sử dụng ít tài nguyên của hệ thống hơn các thành phần trong thư viện awt. Mặc
dù các thành phần awt vẫn được hỗ trợ trong Java 2 nhưng, tuy nhiên Sun khuyên
bạn nên sử dụng các thành phần Swing thay cho các thành phần awt, tuy nhiên các
thành phần trong thư viện Swing không thể thay tất cả các thành phần trong thư

viện awt. Chúng chỉ thay thế một phần của awt như: Button, Panel, TextFeild, v.v.
Còn các lớp trợ giúp khác trong awt như : Graphics, Color, Font, FontMetrics, v.v.
vẫn không thay đổi. Bên cạnh đó các thành phần Swing còn sử dụng mô hình sử lý
sự kiện của awt.

I. Giới thiệu về hệ thống đồ hoạ của Java

1. Giới thiệu chung

Thiết kế API cho lập trình đồ hoạ của Java là một ví dụ hoàn hảo về cách dùng
lớp, sự kế thừa và giao diện. API cho lập trình độ hoạ bao gồm một tập rất nhiều
lớp nhằm trợ giúp xây dựng các thành phần giao diện khác nhau như: cửa sổ,nút
ấn, ô văn bản, menu, hộp kiểm, v.v. Mối quan hệ kế thừa giữa các thành phần này
được mô tả trong hình sau:

1 Componient Đây là lớp (trừu tượng) cha của mọi lớp giao diện người dùng.
Lớp này cung cấp các thuộc tính, hành vi c
ơ bản nhất của tất cả các thành
phần giao diện.
2 Container Là một vật chứa dùng để ghép nhóm các thành phần giao diện
khác. Mỗi vật chứa có một lớp quản lý hiển thị, lớp quản lý hiển thị có
trách nhiệm bố trí cách thức hiển thị các thành phần bên trong. Hai vật chứa
hay được sử dụng nhất la JFrame và JPanel.
3 Jcomponient Là lớp cha của mọi thành phần Swing ligth weight, được vẽ
trực ti
ếp lên canvas bằng mã lệnh Java.
4 Window Được sử dụng để tạo ra một cửa sổ, Thông thường ta hay sử dụng
hai lớp con của nó là JFrame và JDialog.
5 JFrame là cửa sổ không lồng bên trong cửa sổ khác.
6 JDialog là một cửa sổ được hiển thị dưới dạng modal.
7 JAplet là lớp cha của mọi lớp ứng dụng aplet.
8 JPanel là một vật chứa, lưu giữ các thành phần giao diện ngườ
i dùng.
9 Graphics là lớp trừu tượng cung cấp ngữ cảnh đồ hoạ để vẽ các đối tượng
đồ hoạ như: Đường thẳng, đường tròn, hình ảnh…
10 Color lớp này biểu diễn một mầu sắc.
11 Font lớp này biểu thị cho một font đồ hoạ.
12 FontMetrics là một lớp trừu tượng dùng để xác định các thuộc tính của
Font.

Tất cả các thành phần đồ ho
ạ trong thư viện Swing được nhóm trong gói
javax.swing. Đa số các thành phần trong thư viện Swing đều có tiếp đầu ngữ là ‘J’,
Ví dụ một nút lệnh trong thư viện Swing có tên là JButton, một memu có tên là
JMenu.

Tất cả những lớp khác được liệt kê trong hình dưới đây

Chú ý: Đừng pha trộn các thành phần giao diện swing và awt trong cùng một ứng
dụng. Chẳng hạn như đừng nên đặt một JButton vào một Panel và đừng nên đặt
Button vào JPanel. Việc làm này có thể gây lỗi.

Một lớp được kế thừa từ lớp JComponent được thể hiện trong hình sau:

2. Một số phương thức của lớp Component
Lớp Component cung c
ấp các thuộc tính, phương thức chung cho các lớp
con của nó. Sau đây là một số phương thức của lớp Component :

– Dimension getSize():cho lại đối tượng thuộc lớp Dimension gồm width (chiều
rộng), height (chiều cao) xác định kích thước của một thành phần tính theo pixel.
– void setSize(int width, int height) và void setSize(Dimension d) đặt lại kích
thước của thành phần.

– Point getLocation(): cho lại tọa độ (kiểu Point) trên cùng bên trái (tọa độ gốc)
của thành phần đang xét.

– void setLocation(int x, int y) và void setLocation(Point p)
đặt lại các tọa độ được
chỉ định cho một thành phần.
– Rectangle getBounds():cho lại đường biên là hình chữ nhật Rectangle bao gồm
tọa độ gốc và chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.
– void setBounds(int x, int y) và void setBounds(Rectangle r):đặt lại đường biên
cho một thành phần.
– void setForeground(Color c):được sử dụng để đặt màu vẽ cho thành phần đồ họa
– void setBackground(Color c):đặt màu nền cho thành phần đồ họa. Các tham số
của hai hàm này là đối tượng của lớp Color sẽ được giới thiệu ở phần sau.
– Font getFont(): được sử dụng để bi
ết được font của các chữ đang xử lý trong
thành phần đồ họa.
– void setFont(Font f):đặt lại font chữ cho một thành phần.
– void setEnabled(boolean b):Nếu đối số b của hàm getEnabled() là true thì thành
phần đang xét hoạt động bình thường, nghĩa là có khả năng kích hoạt (enable), có
thể trả lời các yêu cầu của người sử dụng và sinh ra các sự kiện như mong muốn.
Ngược lại, nếu là false thì thành phần tương ứng sẽ không kích hoạ
t được, nghĩa là
không thể trả lời được các yêu cầu của người sử dụng.
– Lưu ý: Tất cả các thành phần giao diện khi khởi tạo đều được kích hoạt
– void setVisible(boolean b):Một thành phần đồ họa có thể được hiển thị lên màn
hình (nhìn thấy được) hoặc bị che giấu tùy thuộc vào đối số của hàm setVisible()
là true hay false.

3. Lớp Container
Lớp Container là lớp con của lớp trừu tượng Component. Các l
ớp chứa (lớp
con của Container) cung cấp tất cả các chức năng để xây dựng các giao diện đồ
họa ứng dụng, trong đó có phương thức add() được nạp chồng dùng để bổ sung

một thành phần vào vật chứa và phương thức remove() cũng được nạp chồng để
gỡ bỏ một thành phần ra khỏi vật chứa.

4. Tạo ra Frame
Lớp JFrame là lớp con của lớp Frame (Frame là l
ớp con của lớp Window)
được sử dụng để tạo ra những cửa sổ cho các giao diện ứng dụng GUI.

Kịch bản chung để tạo ra một cửa sổ là:
1. Tạo ra một frame có tiêu đề gì đó, ví dụ “My Frame” :
JFrame myWindow= new JFrame(“My Frame”);
2. Xây dựng một cấu trúc phân cấp các thành phần bằng cách sử dụng hàm
myWindow.getContentPane().add() để bổ sung thêm JPanel hoặc những
thành phần giao diện khác vào Frame:
Ví dụ: myWindow.getContentPane().add(new JButton(“OK”));// Đưa vào
một nút (JButton) có tên “OK” vào frame
3. Đặt l
ại kích thước cho frame sử dụng hàm setSize():
myWindow.setSize(200, 300);// Đặt lại khung frame là 200 ( 300
4. Gói khung frame đó lại bằng hàm pack():
myWindow.pack();
5. Cho hiện frame:
myWindow.setVisible(true);

II. Trình quản lý hiển thị trong Java
Khi thiết kế giao diện đồ họa cho một ứng dụng, chúng ta phải quan tâm
đến kích thước và cách bố trí (layout) các thành phần giao diện như: JButton,
JCheckbox, JTextField, v.v. sao cho tiện lợi nhất đối với người sử dụng. Java có
các lớp đảm nhiệm những công việc trên và quản lý các thành phầ
n giao diện GUI

bên trong các vật chứa.

Bảng sau cung cấp bốn lớp quản lý layout (cách bố trí và sắp xếp) các thành phần
GUI.

Thiết kế API cho lập trình đồ hoạ của Java là một ví dụ hoàn hảo về cách dùnglớp, sự kế thừa và giao diện. API cho lập trình độ hoạ bao gồm một tập rất nhiềulớp nhằm trợ giúp xây dựng các thành phần giao diện khác nhau như: cửa sổ,nútấn, ô văn bản, menu, hộp kiểm, v.v. Mối quan hệ kế thừa giữa các thành phần nàyđược mô tả trong hình sau:1 Componient Đây là lớp (trừu tượng) cha của mọi lớp giao diện người dùng.Lớp này cung cấp các thuộc tính, hành vi cơ bản nhất của tất cả các thànhphần giao diện.2 Container Là một vật chứa dùng để ghép nhóm các thành phần giao diệnkhác. Mỗi vật chứa có một lớp quản lý hiển thị, lớp quản lý hiển thị cótrách nhiệm bố trí cách thức hiển thị các thành phần bên trong. Hai vật chứahay được sử dụng nhất la JFrame và JPanel.3 Jcomponient Là lớp cha của mọi thành phần Swing ligth weight, được vẽtrực tiếp lên canvas bằng mã lệnh Java.4 Window Được sử dụng để tạo ra một cửa sổ, Thông thường ta hay sử dụnghai lớp con của nó là JFrame và JDialog.5 JFrame là cửa sổ không lồng bên trong cửa sổ khác.6 JDialog là một cửa sổ được hiển thị dưới dạng modal.7 JAplet là lớp cha của mọi lớp ứng dụng aplet.8 JPanel là một vật chứa, lưu giữ các thành phần giao diện người dùng.9 Graphics là lớp trừu tượng cung cấp ngữ cảnh đồ hoạ để vẽ các đối tượngđồ hoạ như: Đường thẳng, đường tròn, hình ảnh…10 Color lớp này biểu diễn một mầu sắc.11 Font lớp này biểu thị cho một font đồ hoạ.12 FontMetrics là một lớp trừu tượng dùng để xác định các thuộc tính củaFont.Tất cả các thành phần đồ hoạ trong thư viện Swing được nhóm trong góijavax.swing. Đa số các thành phần trong thư viện Swing đều có tiếp đầu ngữ là ‘J’,Ví dụ một nút lệnh trong thư viện Swing có tên là JButton, một memu có tên làJMenu.Tất cả những lớp khác được liệt kê trong hình dưới đâyChú ý: Đừng pha trộn các thành phần giao diện swing và awt trong cùng một ứngdụng. Chẳng hạn như đừng nên đặt một JButton vào một Panel và đừng nên đặtButton vào JPanel. Việc làm này có thể gây lỗi.Một lớp được kế thừa từ lớp JComponent được thể hiện trong hình sau:2. Một số phương thức của lớp ComponentLớp Component cung cấp các thuộc tính, phương thức chung cho các lớpcon của nó. Sau đây là một số phương thức của lớp Component :- Dimension getSize():cho lại đối tượng thuộc lớp Dimension gồm width (chiềurộng), height (chiều cao) xác định kích thước của một thành phần tính theo pixel.- void setSize(int width, int height) và void setSize(Dimension d) đặt lại kíchthước của thành phần.- Point getLocation(): cho lại tọa độ (kiểu Point) trên cùng bên trái (tọa độ gốc)của thành phần đang xét.- void setLocation(int x, int y) và void setLocation(Point p)đặt lại các tọa độ đượcchỉ định cho một thành phần.- Rectangle getBounds():cho lại đường biên là hình chữ nhật Rectangle bao gồmtọa độ gốc và chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.- void setBounds(int x, int y) và void setBounds(Rectangle r):đặt lại đường biêncho một thành phần.- void setForeground(Color c):được sử dụng để đặt màu vẽ cho thành phần đồ họa- void setBackground(Color c):đặt màu nền cho thành phần đồ họa. Các tham sốcủa hai hàm này là đối tượng của lớp Color sẽ được giới thiệu ở phần sau.- Font getFont(): được sử dụng để biết được font của các chữ đang xử lý trongthành phần đồ họa.- void setFont(Font f):đặt lại font chữ cho một thành phần.- void setEnabled(boolean b):Nếu đối số b của hàm getEnabled() là true thì thànhphần đang xét hoạt động bình thường, nghĩa là có khả năng kích hoạt (enable), cóthể trả lời các yêu cầu của người sử dụng và sinh ra các sự kiện như mong muốn.Ngược lại, nếu là false thì thành phần tương ứng sẽ không kích hoạt được, nghĩa làkhông thể trả lời được các yêu cầu của người sử dụng.- Lưu ý: Tất cả các thành phần giao diện khi khởi tạo đều được kích hoạt- void setVisible(boolean b):Một thành phần đồ họa có thể được hiển thị lên mànhình (nhìn thấy được) hoặc bị che giấu tùy thuộc vào đối số của hàm setVisible()là true hay false.3. Lớp ContainerLớp Container là lớp con của lớp trừu tượng Component. Các lớp chứa (lớpcon của Container) cung cấp tất cả các chức năng để xây dựng các giao diện đồhọa ứng dụng, trong đó có phương thức add() được nạp chồng dùng để bổ sungmột thành phần vào vật chứa và phương thức remove() cũng được nạp chồng đểgỡ bỏ một thành phần ra khỏi vật chứa.4. Tạo ra FrameLớp JFrame là lớp con của lớp Frame (Frame là lớp con của lớp Window)được sử dụng để tạo ra những cửa sổ cho các giao diện ứng dụng GUI.Kịch bản chung để tạo ra một cửa sổ là:1. Tạo ra một frame có tiêu đề gì đó, ví dụ “My Frame” :JFrame myWindow= new JFrame(“My Frame”);2. Xây dựng một cấu trúc phân cấp các thành phần bằng cách sử dụng hàmmyWindow.getContentPane().add() để bổ sung thêm JPanel hoặc nhữngthành phần giao diện khác vào Frame:Ví dụ: myWindow.getContentPane().add(new JButton(“OK”));// Đưa vàomột nút (JButton) có tên “OK” vào frame3. Đặt lại kích thước cho frame sử dụng hàm setSize():myWindow.setSize(200, 300);// Đặt lại khung frame là 200 ( 3004. Gói khung frame đó lại bằng hàm pack():myWindow.pack();5. Cho hiện frame:myWindow.setVisible(true);II. Trình quản lý hiển thị trong JavaKhi thiết kế giao diện đồ họa cho một ứng dụng, chúng ta phải quan tâmđến kích thước và cách bố trí (layout) các thành phần giao diện như: JButton,JCheckbox, JTextField, v.v. sao cho tiện lợi nhất đối với người sử dụng. Java cócác lớp đảm nhiệm những công việc trên và quản lý các thành phần giao diện GUIbên trong các vật chứa.Bảng sau cung cấp bốn lớp quản lý layout (cách bố trí và sắp xếp) các thành phầnGUI.