LẬP TRÌNH JAVA CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN ĐỒ HỌA – PDF Free Download

146 Drawing Clock, cont. xend = xcenter + handlength sin( ) yend = ycenter – handlength cos( ) Since one circle is divided into twelve hours, the angle for the hour hand is (hour + minute/60 + second/(60 60))) (2 /12) 146

145 Drawing Clock, cont. xend = xcenter + handlength sin( ) yend = ycenter – handlength cos( ) The exact minute value comined with seconds is minute + second/60. Since there are sixty minutes in one hour, the angle for the minute hand is (minute + second/60) (2 /60) 145

144 Drawing Clock xend = xcenter + handlength sin( ) yend = ycenter – handlength cos( ) Since there are sixty seconds in one minute, the angle for the second hand is second (2 /60) 144

102 Bước 2: Xử lý sự kiện Thực thi giao diện ItemListener: public class ItemListenerDemo extends JFrame implements ItemListener { Lắng nghe sự kiện trên JComboBox JPanel comboboxpane = new JPanel(); String comboboxitems[] = { “Card with JButtons”, “Card with JTextField” }; JComboBox cb = new JComboBox(comboBoxItems); cb.additemlistener(this); comboboxpane.add(cb);

99 Bước 1: Thiết kế giao diện JPanel card1 = new JPanel(); card1.add(new JButton(“Button 1”)); card1.add(new JButton(“Button 2”)); JPanel card2 = new JPanel(); card2.add(new JTextField(“TextField”, 20)); cards = new JPanel(new CardLayout()); cards.add(card1, “Card with JButtons”); cards.add(card2, “Card with JTextField”); } add(comboboxpane, BorderLayout. NORTH); add(cards, BorderLayout.CENTER);

98 Bước 1: Thiết kế giao diện public class ItemListenerDemo extends JFrame { JPanel cards; public ItemListenerDemo(String title) { super(title); JPanel comboboxpane = new JPanel(); String comboboxitems[] = { “Card with JButtons”, “Card with JTextField” }; JComboBox cb = new JComboBox(comboBoxItems); comboboxpane.add(cb);

94 Ví dụ Xử lý sự kiện 15. public void actionperformed(actionevent ae){ 16. if (ae.getsource()==btnresult){ 17. int num=integer.parseint(tf1.gettext())*2; 18. tf2.settext(string.valueof(num)); 19. } else if (ae.getsource()==ext){ 20. System.exit(0); 21. } 22. } 23. public static void main(string args[]){ 24. evttest t=new evttest(“event handling”); 25. t.setsize(300,200); 26. t.show(); 27. } 28. }

51 Ví dụ JCheckbox và JRadioButton 1. import java.awt.gridlayout; 2. import javax.swing.*; 3. class Checkboxtest extends JFrame{ 4. JLabel l1 = new JLabel(“CheckBoxes”); 5. JCheckBox b1= new JCheckBox(“red”,true); 6. JCheckBox b2= new JCheckBox(“green”,false); 7. JCheckBox b3= new JCheckBox(“blue”,false); 8. JLabel l2 = new JLabel(“Radiobuttons”); 9. ButtonGroup bg = new ButtonGroup(); 10. JRadioButton b4=new JRadioButton(“small”,true); 11. JRadioButton b5=new JRadioButton(“medium”,false); 12. JRadioButton b6=new JRadioButton(“large”,false);

46 Ví dụ 2 JButton class Buttontest extends JFrame{ JButton b1 = new JButton(); public Buttontest(String title){ super(title); ImageIcon ic = new ImageIcon(“jc_frame_0.png”); b1.seticon(ic); JPanel p = new JPanel(); p.add(b1); add(p); } public static void main(string args[]){ Buttontest t= new Buttontest(“Button”); t.setsize(300,200); t.show(); } }

44 Ví dụ JButton 1. import javax.swing.*; 2. class Buttontest extends JFrame{ 3. JButton b1 = new JButton( OK ); 4. public Buttontest(String title){ 5. super(title); 6. add(b1); 7. } 8. public static void main(string args[]){ 9. Buttontest t= new Buttontest( Button ); 10. t.setsize(300,200); 11. t.show(); 12. } 13. }

Tóm Tắt

Swing and GUI Programming

Swing and GUI Programming
Swing and GUI Programming Lecture 16 CGS 3416 Fall 2015 November 23, 2015 Graphics classes In the original version of Java, graphics components were in the AWT library (Abstract Windows Toolkit) Was okay

More information

TCVN TCVN ISO 9001 : 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS REQUIREMENTS TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD. Third edition

TCVN TCVN ISO 9001 : 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS REQUIREMENTS TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD. Third edition
TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN ISO 9001 : 2008 Xuất bản lần 3 Third edition HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC YÊU CẦU QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS REQUIREMENTS HÀ NỘI 2008 2 Mục lục 0 Lời

More information

Using Methods GEEN163

Using Methods GEEN163
Using Methods GEEN163 There is no reason for an individual to have a computer in their home. Ken Olsen Digital Equipment Corp., 1977 Programming Assignment 2 The second program assignment is due by midnight

More information

Tự học Microsoft Excel 2010

Tự học Microsoft Excel 2010
Tự học Microsoft Excel 2010 Trang 1 Mục lục Excel 2010 I. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG MICROSOFT EXCEL 2010… 8 Chức năng Backstage View… 8 Thêm tính năng Sparkline… 9 Tính năng Slicers… 10 Định dạng dữ

More information

The Abstract Windowing Toolkit. Java Foundation Classes. Swing. In April 1997, JavaSoft announced the Java Foundation Classes (JFC).

The Abstract Windowing Toolkit. Java Foundation Classes. Swing. In April 1997, JavaSoft announced the Java Foundation Classes (JFC).
The Abstract Windowing Toolkit Since Java was first released, its user interface facilities have been a significant weakness The Abstract Windowing Toolkit (AWT) was part of the JDK form the beginning,

More information

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SỔ TAY SINH VIÊN. (Dùng cho sinh viên khóa 59) Sinh viên:… Mã sinh viên:…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SỔ TAY SINH VIÊN. (Dùng cho sinh viên khóa 59) Sinh viên:... Mã sinh viên:...
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SỔ TAY SINH VIÊN (Dùng cho sinh viên khóa 59) Sinh viên:… Mã sinh viên:… 1 2 KẾ HOẠCH HỌC TẬP Năm học 2014-2015 – Ngày đầu tuần

More information

KHẢO SÁT TÍNH TRẠNG BẠC BỤNG THEO CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU TRÊN GIỐNG LÚA THƠM MTL250

KHẢO SÁT TÍNH TRẠNG BẠC BỤNG THEO CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU TRÊN GIỐNG LÚA THƠM MTL250
KHẢO SÁT TÍNH TRẠNG BẠC BỤNG THEO CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU TRÊN GIỐNG LÚA THƠM MTL250 Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Diệu Tánh 1 ABSTRACT Chalkiness rice is one of the basic standard for rice breeders. It is effected

More information

Swing. A Quick Tutorial on Programming Swing Applications

Swing. A Quick Tutorial on Programming Swing Applications
Swing A Quick Tutorial on Programming Swing Applications 1 MVC Model View Controller Swing is based on this design pattern It means separating the implementation of an application into layers or components:

More information

Java GUI Programming

Java GUI Programming
Java GUI Programming Sean P. Strout ([email protected]) Robert Duncan ([email protected]) 10/24/2005 Java GUI Programming 1 Java has standard packages for creating custom Graphical User Interfaces What is a

More information

CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010

CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010
[Type text] CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010 1. Làm quen Outlook 2010 a. Quản lý nhiều tài khoản e-mail từ một nơi Bạn có thể dễ dàng quản lý e-mail từ hộp thư nhiều. Đồng bộ hóa các loại email của

More information

C1 Tổng quan về SharePoint 2010

C1 Tổng quan về SharePoint 2010
SharePoint 2010 1 C1 Tổng quan về SharePoint 2010 SharePoint là gì? SharePoint là một nền tảng (Platform) của việc trao đổi thông tin và làm việc cộng tác trong nội bộ doanh nghiệp và trên nền Web. SharePoint

More information

Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat)

Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat)
Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat) www.bamf.de/eaufenthaltstitel Mu c lu c Mu c lu c 1 Giâ y phe p cư tru điê n tư 5 2 Tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay 7 3 Ca c qui đi

More information

SIÊU ÂM TRONG CHẤN THƯƠNG

SIÊU ÂM TRONG CHẤN THƯƠNG
SIÊU ÂM TRONG CHẤN THƯƠNG BSCKI. Bùi Phú Quang *. Giới thiệu: Chấn thương là một tình trạng bệnh lý thường gặp tại các đơn vị y tế từ tuyến cơ sở đến các tuyến trên. Việc chẩn đoán sớm, chính xác góp phần

More information

Pivot Table. Excel Ptm0412. Biên soạn:

Pivot Table. Excel Ptm0412. Biên soạn:
Pivot Table Excel 2003 Biên soạn: Ptm0412 LỜI NÓI ĐẦU PivotTable là một công cụ rất mạnh của Excel, từ Office 97 đã có hiện diện của PivotTable rồi. Trải qua các phiên bản khác nhau của MSOffice, công

More information

Golden Casket Lottery Corporation Limited ABN

Golden Casket Lottery Corporation Limited ABN
Golden Casket Lottery Corporation Limited ABN 27 078 785 449 131 868 goldencasket.com Tattersall s Sweeps Pty Ltd ABN 99 081 925 662 Tatts NT Lotteries Pty Ltd ABN 18 146 244 984 131 868 tatts.com New

More information

Citibank Credit Card Terms and Conditions.

Citibank Credit Card Terms and Conditions.
Có hi u l c t ngày 02 tháng 06 n m 2014 Citibank Credit Card Terms and Conditions. Effective 02 June 2014 Trân tr ng c m n Quý khách đã l a ch n s d ng Th Tín d ng Citibank. Vi c đ c và hi u các Đi u kho

More information

CS 335 Lecture 06 Java Programming GUI and Swing

CS 335 Lecture 06 Java Programming GUI and Swing
CS 335 Lecture 06 Java Programming GUI and Swing Java: Basic GUI Components Swing component overview Event handling Inner classes and anonymous inner classes Examples and various components Layouts Panels

More information

SOLUTIONS FOR COMMON ERRORS IN FIXED ASSETS ACCOUNTING PRACTICE

SOLUTIONS FOR COMMON ERRORS IN FIXED ASSETS ACCOUNTING PRACTICE
J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 3: 456-460 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 3: 456-460 www.hua.edu.vn SOLUTIONS FOR COMMON ERRORS IN FIXED ASSETS ACCOUNTING PRACTICE Trần Văn Thuận National

More information

YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC HÓA

YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC HÓA
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Bureau of Accreditation (BoA) YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC HÓA Supplementary requirement for accreditation in the field of chemical testing

More information

Java Graphics & GUIs (and Swing/AWT libraries)

Java Graphics & GUIs (and Swing/AWT libraries)
Java Graphics & GUIs (and Swing/AWT libraries) CSE 331 Software Design & Implementation Slides contain contributions from: M. Ernst, M. Hotan, R. Mercer, D. Notkin, H. Perkins, S. Regis, M. Stepp; Oracle

More information

5.17 GUI. Xiaoyi Jiang Informatik I Grundlagen der Programmierung

5.17 GUI. Xiaoyi Jiang Informatik I Grundlagen der Programmierung
AWT vs. Swing AWT (Abstract Window Toolkit; Package java.awt) Benutzt Steuerelemente des darunterliegenden Betriebssystems Native Code (direkt für die Maschine geschrieben, keine VM); schnell Aussehen

More information

Your New Baby. Sleep and Wake Cycles. Head. Eyes. Breasts and Genitals

Your New Baby. Sleep and Wake Cycles. Head. Eyes. Breasts and Genitals
Your New Baby As a new parent, you may have questions about your baby. Below are some common physical features and behaviors you may notice in your baby soon after birth. Sleep and Wake Cycles For the

More information

ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC PHÒNG TRÁNH NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ

ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC PHÒNG TRÁNH NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ
ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC PHÒNG TRÁNH NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ Vương Tuyết Mai 1, Phạm Thanh Tuyền 2, Đỗ Gia Tuyển 1 1 Trường Đại học Y Hà Nội; 2 Trường Đại học Thăng Long Nghiên

More information

Programming with Java GUI components

Programming with Java GUI components
Programming with Java GUI components Java includes libraries to provide multi-platform support for Graphic User Interface objects. The multi-platform aspect of this is that you can write a program on a

More information

HEALTH, INSURANCE, & YOU: New Options For Health Insurance. Presented by SEIU Local 521

HEALTH, INSURANCE, & YOU: New Options For Health Insurance. Presented by SEIU Local 521
HEALTH, INSURANCE, & YOU: New Options For Health Insurance Presented by SEIU Local 521 The Affordable Care Act Federal law that changes our health care system: Ensures that health insurance is: 1. High

More information

Phục hồi vóc dáng cho bệnh nhân sau đẻ

Phục hồi vóc dáng cho bệnh nhân sau đẻ
Phục hồi vóc dáng cho bệnh nhân sau đẻ Alexandre MARTIN 1, 2, Sonia GAUCHER 1, 2, Intissar BEN ACHOUR 1, Marc SLAMA 1 David DOCUMET 1, David MALADRY 1, Patrick LEVY 1, Philippe SELLAM 1, Henri-Jean PHILIPPE

More information

PHAT TRIEN TAI CHINH VI MO Of KHU VITC NONG MMlh N01S THOi 1 ~

PHAT TRIEN TAI CHINH VI MO Of KHU VITC NONG MMlh N01S THOi 1 ~
Chu bien: TS. NGUYiN KIM ANH PHAT TRIEN TAI CHINH VI MO Of KHU VITC NONG MMlh N01S THOi 1 ~ IN THE AGRICULTURAL AND RURAL AREAS OF VIETNAM B 376792 NHA XUAT BAN THONG KE HANOI-2010 MUC LUC LQI NOIOAU 3

More information

TIỀM NĂNG TẠO VIỆC LÀM XANH Ở VIỆT NAM THE POTENTIAL FOR CREATING GREEN JOBS IN VIETNAM

TIỀM NĂNG TẠO VIỆC LÀM XANH Ở VIỆT NAM THE POTENTIAL FOR CREATING GREEN JOBS IN VIETNAM
VIỆN NC QUẢN LÝ KINH TẾ TW TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ TIỀM NĂNG TẠO VIỆC LÀM XANH Ở VIỆT NAM THE POTENTIAL FOR CREATING GREEN JOBS IN VIETNAM SỐ 9 2012 CIEM, Trung tâm Thông tin Tư

More information

O II. CÁCH ĐỔI ACTIVE VOICE SANG PASSIVE VOICE:

O II. CÁCH ĐỔI ACTIVE VOICE SANG PASSIVE VOICE:
PASSIVE VOICE A: Lesson – Active voice: là cách đặt câu trong đó S giữ vai trò chủ động/ chủ thể( essential part) hay S là người hay vật thực hiện hành động : Eg : The workers built this house/ She bought

More information

THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1897) VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG AO ĐẤT

THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1897) VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG AO ĐẤT
THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1897) VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG AO ĐẤT Nguyễn Anh Tuấn 1, Dương Nhựt Long 2 và Lê Quốc Việt 2 ABSTRACT The experiment on giant freshwater

More information

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
PIONEER SHIPBROKERS CO., LTD. (A MEMBER OF THE VIETNAM SHIPOWNER S ASSOCIATION) SHIP SALE & PURCHASE CHARTERING SHIP EVALUATION No. 32, Ngan Long villas, Nguyen Huu Tho Street, Nha Be District, HCMC Tel

More information

Asia Pacific Conference on Public Finance, Social Policies and Children

Asia Pacific Conference on Public Finance, Social Policies and Children
Asia Pacific Conference on Public Finance, Social Policies and Children Press meeting on 24 Sept 2012 in Hanoi Newspaper : Viet Nam News Date : September 25, 2012 Page : 3 Newspaper : The People Date :

More information

PASSIVE VOICE CÂU BỊ ĐỘNG

PASSIVE VOICE CÂU BỊ ĐỘNG
PASSIVE VOICE CÂU BỊ ĐỘNG PASSIVE VOICE I. Khái niệm câu chủ động và bị động: A. Câu chủ động: Là câu có chủ ngữ là chủ thể tạo ra hành động. Câu chủ động được dùng khi chúng ta biết rõ chủ thể của hành

More information

Graphical User Interfaces in JAVA

Graphical User Interfaces in JAVA
Chapter 6 Graphical User Interfaces in JAVA Contents 6.1 Introduction: The Modern User Interface…………. 106 6.2 The Basic GUI Application………………….. 107 6.2.1 JFrame and JPanel…………………….

More information

Chirang I QUY DINH CHUNG

Chirang I QUY DINH CHUNG
LIEN HIEP CAC HQIKHOA HQC VA KY THUAT VI$T NAM C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Poc Igp – Ty do – Hanh phuc QUY OINH THANH LAP, QUAN LY VA GIAI THE CAC TO CHlTC KHOA HQC VA CONG NGHE TR^TC THU0C (Ban

More information

Certificate IV in Business Business Administration

Certificate IV in Business Business Administration
Theory Assessment BSBMKG413A Certificate IV in Business Business Administration INSTRUCTOR: INSTRUCTOR S EMAIL: National Code: Unit of Competence: DR. NGHIA TRONG NGUYEN [email protected] (DBA12 A1 Class)

More information

Using A Frame for Output

Using A Frame for Output
Eventos Roteiro Frames Formatting Output Event Handling Entering Data Using Fields in a Frame Creating a Data Entry Field Using a Field Reading Data in an Event Handler Handling Multiple Button Events

More information

Graphical User Interfaces

Graphical User Interfaces
M14_REGE1813_02_SE_C14.qxd 2/10/10 3:43 PM Page 822 Chapter14 Graphical User Interfaces 14.1 GUI Basics Graphical Input and Output with Option Panes Working with Frames Buttons, Text Fields, and Labels

More information

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG Giảng viên: Nguyễn Viết Minh Điện thoại/e-mail: (090) 406-2112/[email protected] Bộ môn: Vô tuyến Khoa Viễn thông 1 Học kỳ/năm biên soạn: II/2010 Tên

More information

Potential Uses of Environmental Impact Assessment Report for Environmental Dispute Resolution in Vietnam

Potential Uses of Environmental Impact Assessment Report for Environmental Dispute Resolution in Vietnam
VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 28 (2012) 64-73 Potential Uses of Environmental Impact Assessment Report for Environmental Dispute Resolution in Vietnam Can Anh Tuan 1, *, Hoang

More information

GUI Components: Part 2

GUI Components: Part 2
GUI Components: Part 2 JComboBox and Using an Anonymous Inner Class for Event Handling A combo box (or drop-down list) enables the user to select one item from a list. Combo boxes are implemented with

More information

HƢỚNG DẪN TIÊM AN TOÀN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

HƢỚNG DẪN TIÊM AN TOÀN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
BỘ Y TẾ HƢỚNG DẪN TIÊM AN TOÀN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế) HÀ NỘI, THÁNG 9/2012 CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt AIDS

More information

Advanced Programming Graphical User Interface (GUI)

Advanced Programming Graphical User Interface (GUI)
Advanced Programming Graphical User Interface (GUI) Human-Machine Interfaces The ways in which a software system interacts with its users. Command Line Graphical User Interface – GUI Touch User Interface

More information

cấp cứu trong sản khoa với tỉ lệ tử vong mẹ và chu sinh lần lượt là 0,5-18% và 40-95%

cấp cứu trong sản khoa với tỉ lệ tử vong mẹ và chu sinh lần lượt là 0,5-18% và 40-95%
THAI TRONG Ổ BỤNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỂM QUA Y VĂN Thai trong ổ bụng là một dạng rất hiếm gặp của thai lạc chỗ, chiếm khoảng 1% tất cả các trường hợp thai lạc chỗ và xảy ra khoảng 1/10.000 trường

More information

Die Geschichte vom Zappel-Philipp The Story of Fidgety Philip

Die Geschichte vom Zappel-Philipp The Story of Fidgety Philip
Hoi Chung Suy Tap Trung va Nang Dong. I. QUA TRINH LICH SU CUA HOI CHUNG SUY TAP TRUNG VA NANG DONG (STTND): Die Geschichte vom Zappel-Philipp The Story of Fidgety Philip “Ob der Philipp heute still Wohl

More information

Mouse Event Handling (cont.)

Mouse Event Handling (cont.)
GUI Components: Part II Mouse Event Handling (cont.) Each mouse event-handling method receives a MouseEvent object that contains information about the mouse event that occurred, including the x- and y-coordinates

More information

Working with Applets. Chapter Introduction

Working with Applets. Chapter Introduction
Chapter 7 Working with Applets 7.1 Introduction The main purpose of this class is to learn about 3D computer graphics. Java 2, our platform of development, provides the programmer with several tools to

More information

Solid waste management in Mekong Delta

Solid waste management in Mekong Delta
J. Viet. Env. 2011, Vol. 1, No. 1, pp. 27-33 Solid waste management in Mekong Delta Quản lý chất thải rắn ở Đồng bằng Sông Cửu Long Review Paper Nguyen, Xuan Hoang*; Le, Hoang Viet College of Environment

More information

MEASURING SERVICE QUALITY IN SOFTWARE OUTSOURCING AT QUANTIC Co., Ltd- A DIMENSION-BY-DIMENSION ANALYSIS

MEASURING SERVICE QUALITY IN SOFTWARE OUTSOURCING AT QUANTIC Co., Ltd- A DIMENSION-BY-DIMENSION ANALYSIS
MEASURING SERVICE QUALITY IN SOFTWARE OUTSOURCING AT QUANTIC Co., Ltd- A DIMENSION-BY-DIMENSION ANALYSIS Ha Nam Khanh Giao (2), Huynh Ba Duy (1) (1) International University- Vietnam National University

More information

Passive Voice in English and Vietnamese A Contrastive Analysis

Passive Voice in English and Vietnamese A Contrastive Analysis
Running head: PASSIVE VOICE IN ENGLISH AND VIETNAMESE A CONTRASTIVE ANALYSIS 1 Passive Voice in English and Vietnamese A Contrastive Analysis Student: Nguyễn Long Quốc Class: 4B06 Instructor: Nguyễn Ngọc

More information

ITALS IN HO CHI MINH CITY AND SOUTHERN PROVINCES

ITALS IN HO CHI MINH CITY AND SOUTHERN PROVINCES
ITALS IN HO CHI MINH CITY AND SOUTHERN PROVINCES NAME Address Tel. No. Ho Chi Minh City (Area code: 08) Police 113 Fire Brigade 114 Ambulance 115 HCMC’s Ambulance Centre 08 3863 9139/40/41/42 Ambulance

More information

Pháp Hành Trì Đức Bồ Tát Địa Tạng

Pháp Hành Trì Đức Bồ Tát Địa Tạng
Pháp Hành Trì Đức Bồ Tát Địa Tạng Lama Zopa Rinpoche biên soạn Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, Inc. 1632 SE 11th Avenue Portland,

More information

LIST OF BAO VIET INSURANCE S DIRECT BILLING NETWORK

LIST OF BAO VIET INSURANCE S DIRECT BILLING NETWORK
LIST OF BAO VIET INSURANCE S DIRECT BILLING NETWORK Ha i 3 4 5 Hanoi Medical University Hospital * Add: Ton That Tung, Dong Da Dist., Hanoi Tel: (04) 3 853 798 ex:483 Fax: (04) 3 5748 69 Hong Ngoc Hospital

More information

LIST OF CLINICS AND HOSPITALS

LIST OF CLINICS AND HOSPITALS
LIST OF CLINICS AND HOSPITALS The following is a list of both international and Vietnamese clinics and hospitals in Ho Chi Minh City and in the provinces. The list is by no means exclusive. Many of the

More information

Topics. Chapter 12. Introduction GUI. Graphical User Interfaces

Topics. Chapter 12. Introduction GUI. Graphical User Interfaces
Chapter 12 Graphical User Interfaces Topics GUI Applications with JFrame GUI Components JLabel Event Handling Layout Managers GUI Components Text Fields Command Buttons, Radio Buttons, and Checkboxes Lists

More information

ĐAU BỤNG CẤP VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM

ĐAU BỤNG CẤP VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM
Acute Abdomen – Role of Ultrasound Julien Puylaert Department of Radiology, MCH Westeinde Hospital, The Hague, The Netherlands ĐAU BỤNG CẤP VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM Lược dịch trong Radiology Assistant BS. NGUYỄN

More information

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCIES ON PROJECT PERFORMANCE IN VIETNAMESE INFRASTRUCTURE PROJECTS

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCIES ON PROJECT PERFORMANCE IN VIETNAMESE INFRASTRUCTURE PROJECTS
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 10, SỐ 08-2007 THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCIES ON PROJECT PERFORMANCE IN VIETNAMESE INFRASTRUCTURE PROJECTS Cao Hao Thi (1), Fredric William Swierczek (2) (1) University

More information

Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises

Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises
Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises Bản gốc do OECD xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp với tiêu đề:

More information

LAYOUT MANAGERS. Layout Managers Page 1. java.lang.object. java.awt.component. java.awt.container. java.awt.window. java.awt.panel

LAYOUT MANAGERS. Layout Managers Page 1. java.lang.object. java.awt.component. java.awt.container. java.awt.window. java.awt.panel
LAYOUT MANAGERS A layout manager controls how GUI components are organized within a GUI container. Each Swing container (e.g. JFrame, JDialog, JApplet and JPanel) is a subclass of java.awt.container and

More information

QUYET DINH Ban hanh Quy che ve quan ly, van hanh, sir dung va cung cap thong tin tren trang thdng tin dien tir So* Cdng Thuong

QUYET DINH Ban hanh Quy che ve quan ly, van hanh, sir dung va cung cap thong tin tren trang thdng tin dien tir So* Cdng Thuong
UBND TiNH BAC NINH S6 CONG THITONG C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM DQC lap – Ty do – Hanh phiic So: 03 /QB-SCT Bdc Ninh, ngay thdng & nam 2012 QUYET DINH Ban hanh Quy che ve quan ly, van hanh, sir dung

More information

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-1:2011/BYT VỀ AN TOÀN VỆ SINH ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-1:2011/BYT VỀ AN TOÀN VỆ SINH ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-1:2011/BYT VỀ AN TOÀN VỆ SINH ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM National technical regulation on safety and hygiene for synthetic

More information

MEDICAL SERVICES MEDICAL SERVICES INITIATIVE

MEDICAL SERVICES MEDICAL SERVICES INITIATIVE
COUNTY OF ORANGE HEALTH CARE AGENCY AGENCY DIRECTOR ASSISTANT DIRECTOR ACTING DIRECTOR ADMINISTRATOR MAILING ADDRESS: SANTA ANA, CA 92702 TELEPHONE: (714) 834-6248 November 19, 2013 To: All MSI Providers

More information

GUI Event-Driven Programming

GUI Event-Driven Programming
GUI Event-Driven Programming CSE 331 Software Design & Implementation Slides contain content by Hal Perkins and Michael Hotan 1 Outline User events and callbacks Event objects Event listeners Registering

More information

MEDICAL SERVICES MEDICAL SERVICES INITIATIVE

MEDICAL SERVICES MEDICAL SERVICES INITIATIVE
COUNTY OF ORANGE HEALTH CARE AGENCY MEDICAL SERVICES MEDICAL SERVICES INITIATIVE MARK A. REFOWITZ AGENCY DIRECTOR RICHARD SANCHEZ ASSISTANT DIRECTOR HOLLY A. VEALE ACTING DIRECTOR MEDICAL SERVICES ANTHONY

More information

DERIVED FROM DIFFERENT BACKCROSSES OF THE HIGH-YIELDING RICE VARIETIES TO THE TRANSGENIC GOLDEN RICE LINES

DERIVED FROM DIFFERENT BACKCROSSES OF THE HIGH-YIELDING RICE VARIETIES TO THE TRANSGENIC GOLDEN RICE LINES
Omonrice 17: 1-7 (2010) EXPRESSION OF β-carotene IN ADVANCED PROGENIES DERIVED FROM DIFFERENT BACKCROSSES OF THE HIGH-YIELDING RICE VARIETIES TO THE TRANSGENIC GOLDEN RICE LINES ABSTRACT Tran Thi Cuc Hoa

More information

Making and accepting invitation in. Vietnamese and English: contrastive. analysis

Making and accepting invitation in. Vietnamese and English: contrastive. analysis
Making and accepting invitation 1 Running ahead: Making and accepting invitation – Vietnamese and English Making and accepting invitation in Vietnamese and English: contrastive analysis Nguyen Ngoc Quynh

More information

Vietnam. media kit 2015

Vietnam. media kit 2015
Vietnam media kit 2015 Overview The Forbes Brand One Powerful Brand. Since 1917, Forbes has stood, unwavering, for one overriding principle: the unshakable belief in the power of free enterprise. Our mission

More information

Fondamenti di Java. Introduzione alla costruzione di GUI (graphic user interface)

Fondamenti di Java. Introduzione alla costruzione di GUI (graphic user interface)
Fondamenti di Java Introduzione alla costruzione di GUI (graphic user interface) component – container – layout Un Container contiene [0 o +] Components Il Layout specifica come i Components sono disposti

More information

ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM HÀNH TRÌNH EMMAUS VI VIETNAMESE PRIESTS CONVOCATION EMMAUS VI – ATLANTA 2015

ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM HÀNH TRÌNH EMMAUS VI VIETNAMESE PRIESTS CONVOCATION EMMAUS VI - ATLANTA 2015
THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE U.S.A ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM HÀNH TRÌNH EMMAUS VI VIETNAMESE PRIESTS CONVOCATION EMMAUS VI – ATLANTA 2015 “Shepherds living with the smell of the sheep”

More information

UBND TINH QUANG BINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIRO DUC VA DAO TAO. Doc Iap – Tir do – Hanh phuc

UBND TINH QUANG BINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIRO DUC VA DAO TAO. Doc Iap - Tir do - Hanh phuc
UBND TINH QUANG BINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIRO DUC VA DAO TAO Doc Iap – Tir do – Hanh phuc So 1 SGDDT Hong Hoi, ngay l’-thang 9 nam 2010 V/v tham gia Hoi thi sang to ky thuat tinh Quang

More information

Graphical User Interface (GUI), Part 2

Graphical User Interface (GUI), Part 2
Graphical User Interface (GUI), Part 2 Double Buffering Various components Menu Bar, Menu, and Menu Items Combo Box Table Java Beans For visual programming OOP: GUI, Part 2 1 Double Buffering [Source:

More information

How to Convert an Application into an Applet.

How to Convert an Application into an Applet.
How to Convert an Application into an Applet. A java application contains a main method. An applet is a java program part of a web page and runs within a browser. I am going to show you three different

More information

Interfaces, GUIs, and Applets. Interfaces, Graphical User Interfaces, and Applets

Interfaces, GUIs, and Applets. Interfaces, Graphical User Interfaces, and Applets
Course Topics Elements of the Java Platform The Java Language Java Arrays, Objects, Methods Java s Object Orientation and I/O Interfaces, Graphical User Interfaces, and Applets Topics this week: “In our

More information

CHỈ NAM SỨC KHỎE THỤY SĨ

CHỈ NAM SỨC KHỎE THỤY SĨ
Bằng 18 ngôn ngữ CHỈ NAM SỨC KHỎE THỤY SĨ Tóm lược hệ thống tổ chức y khoa Thụy Sĩ Hướng dẫn dành cho những người di dân tại Thụy Sĩ SỨC KHỎE Thông tin về vấn đề di dân và sức khỏe: migesplus.ch Diễn đàn

More information

Máy chiếu 3D – Full HD 1080P

Máy chiếu 3D - Full HD 1080P
Máy chiếu 3D – Full HD 1080P PJD7822HDL The ViewSonic PJD7822HDL is a Full HD 3300 lumens home entertainment projector. Equipped with 3300 ANSI lumens and a 15,000:1 contrast ratio, this projector can

More information

Fachbereich Informatik und Elektrotechnik Java Swing. Advanced Java. Java Swing Programming. Programming in Java, Helmut Dispert

Fachbereich Informatik und Elektrotechnik Java Swing. Advanced Java. Java Swing Programming. Programming in Java, Helmut Dispert
Java Swing Advanced Java Java Swing Programming Java Swing Design Goals The overall goal for the Swing project was: To build a set of extensible GUI components to enable developersto more rapidly develop

More information

Waste Management and Contaminated Site Treatment

Waste Management and Contaminated Site Treatment
Mastercourse Waste Management and Contaminated Site Treatment TU Dresden Hanoi University of Science and further cooperation of the IAA with asian countries 2 3 4 Introduction – Academic Partnership with

More information

JIDE Action Framework Developer Guide

JIDE Action Framework Developer Guide
JIDE Action Framework Developer Guide Contents PURPOSE OF THIS DOCUMENT… 1 WHAT IS JIDE ACTION FRAMEWORK… 1 PACKAGES… 3 MIGRATING FROM EXISTING APPLICATIONS… 3 DOCKABLEBARMANAGER… 9 DOCKABLE

More information

Software Design: Figures

Software Design: Figures
Software Design: Figures Today ColorPicker Layout Manager Observer Pattern Radio Buttons Prelimiary Discussion Exercise 5 ColorPicker They don’t teach you the facts of death, Your mum and dad. They give

More information

Java, Swing, and Eclipse: The Calculator Lab.

Java, Swing, and Eclipse: The Calculator Lab.
Java, Swing, and Eclipse: The Calculator Lab. ENGI 5895, Winter 2010 January 14, 2010 1 A very simple application This was prepared with Eclipse 3.4 as the development environment. Recommendation. Access

More information

Space Technology Institute, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam

Space Technology Institute, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam
Estimation of biomass for calculating carbon storage and CO 2 sequestration using remote sensing technology in Yok Don National Park, Central Highlands of Vietnam Ước lượng sinh khối cho tính toán lượng

More information

java.applet Reference

java.applet Reference
18 In this chapter: Introduction to the Reference Chapters Package diagrams java.applet Reference Introduction to the Reference Chapters The preceding seventeen chapters cover just about all there is to

More information

Graphical User Interface (GUI), Part 1

Graphical User Interface (GUI), Part 1
Graphical User Interface (GUI), Part 1 Applets The Model-View-Controller GUI Architecture Separated Model Architecture Abstract Windowing Toolkit (AWT) Java Foundation Classes (JFC) Note this is a huge

More information

JIDE Common Layer Developer Guide (Open Source Project)

JIDE Common Layer Developer Guide (Open Source Project)
JIDE Common Layer Developer Guide (Open Source Project) Contents PURPOSE OF THIS DOCUMENT… 4 WHY USING COMPONENTS… 4 WHY DO WE OPEN SOURCE… 5 HOW TO LEARN JIDE COMMON LAYER… 5 PACKAGE STRUCTURE…

More information

Preliminary Quantification of DNA of Citrus Huanglongbin Pathogen in The Mekong Delta

Preliminary Quantification of DNA of Citrus Huanglongbin Pathogen in The Mekong Delta
Preliminary Quantification of DNA of Citrus Huanglongbin Pathogen in The Mekong Delta Nguyen Thi Ngoc Truc, Le Thi Thu Hong and Nguyen Thanh Nhan Southern Fruit Research Institute, Longdinh, Chauthanh,

More information

NOTE: This supplement can be used after Chapter 6, Containers and Layout Managers.

NOTE: This supplement can be used after Chapter 6, Containers and Layout Managers.
Creating Internal Frames NOTE: This supplement can be used after Chapter 6, Containers and Layout Managers. You can create multiple windows as shown in Example 11.12, Creating Multiple Windows, in Chapter

More information

FARMERS PARTICIPATION IN RICE VARIETY SELECTION

FARMERS PARTICIPATION IN RICE VARIETY SELECTION
Omonrice 15: 159-163 (2007) FARMERS PARTICIPATION IN RICE VARIETY SELECTION Truong Thi Ngoc Chi 1, Phan Van Liem 1 and Thelma Paris 2 1 Cuu Long Delta Rice Research Institute, Can Tho, Vietnam 2 International

More information

Event handling in Java

Event handling in Java
Event handling in Java Like people, processes cannot always foresee the consequences of their actions. Java divides the realm of the unpredictable into exceptions and events. As we have seen, exceptions

More information

Advanced Network Programming Lab using Java. Angelos Stavrou

Advanced Network Programming Lab using Java. Angelos Stavrou
Advanced Network Programming Lab using Java Angelos Stavrou Table of Contents A simple Java Client…3 A simple Java Server…4 An advanced Java Client…5 An advanced Java Server…8 A Multi-threaded

More information

20. Shalala. AceKaraoke.com 1-888-784-3384 Vietnamese Karaoke DVD Catalog June, 2002

20. Shalala. AceKaraoke.com 1-888-784-3384 Vietnamese Karaoke DVD Catalog June, 2002
0 GIO ROI – TROI XANH VOI XANH CO KARAOKE DVD 18 ID: SHAMGR18VK Price: $18.95 1. Truc Nguyen – Khong Gio Roi / Troi Sanh Voi Sanh Co 2. Mong Thy – Canh Cong Rau Dang 3. Truc Quyen – Gio Nayanh O Dau 4.

More information

ANALYSIS MARKETING AND FORECASTING RICE PRICE IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM

ANALYSIS MARKETING AND FORECASTING RICE PRICE IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM
Omonrice 18: 182-188 (2011) ANALYSIS MARKETING AND FORECASTING RICE PRICE IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM ABSTRACT Rice is considered to be the most important crop in Vietnam. In 2009, Vietnam exported

More information

LIST OF PARTICIPANTS Accompanying Prime Minister Nguyen Tan Dung on his visits to Kazahkstan, Denmark & Hungary Middle of September, 2009

LIST OF PARTICIPANTS Accompanying Prime Minister Nguyen Tan Dung on his visits to Kazahkstan, Denmark & Hungary Middle of September, 2009
VIETNAM CHAMMBER OF COMMERCE & INDUSTRY LIST OF PARTICIPANTS Accompanying Prime Minister Nguyen Tan Dung on his visits to Kazahkstan, Denmark & Hungary Middle of September, 2009 No. Full name Position

More information

1.2. Chemicals, insecticidal or germicidal preparations for domestic and medical use.

1.2. Chemicals, insecticidal or germicidal preparations for domestic and medical use.
1) CIRCULAR No. 08/2006/TT-BYT OF JUNE 13, 2006, GUIDING THE IMPORT OF VACCINES, MEDICAL BIOLOGICALS; CHEMICALS, INSECTICIDAL OR GERMICIDAL PREPARATIONS FOR DOMESTIC AND MEDICAL USE; AND MEDICAL EQUIPMENT

More information

Vietnamese Student Fulbrighters ( by year)

Vietnamese Student Fulbrighters ( by year)
Vietnamese Student Fulbrighters ( by year) Le Thi Van Hue Tufts University Urban & Environmental Policy 92 Le Quoc Hung University of Minnesota Public Administration 92 Luong Thi Quynh Huong University

More information

Land Used for the Construction of Golf Courses and Related Concerns in Vietnam

Land Used for the Construction of Golf Courses and Related Concerns in Vietnam
Land Used for the Construction of Golf Courses and Related Concerns in Vietnam Key words: land used, golf course, construction of golf courses, Vietnam SUMMARY In recent years, golf courses have been constructed

More information

Vietnamese Expressions of Politeness

Vietnamese Expressions of Politeness
Vu Mai Yen Tran: Vietnamese expressions of politeness 12 Vietnamese Expressions of Politeness Abstract VU MAI YEN TRAN* In Vietnam, address terms are indispensable features of polite conversation, as these

More information