Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL Server

Lệnh TRUNCATE TABLE được dùng để xóa tất cả bản ghi từ 1 bảng trong SQL Server.

Lệnh TRUNCATE TABLE miễn phí được dùng kỹ thuật để xóa tài khoản tất cả bản ghi từ 1 bảng trong SQL Server danh sách . Lệnh này hoạt động tương tự như lệnh DELETE cập nhật nhưng không có mệnh đề WHERE.

Cú pháp lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL Server

TRUNCATE TABLE [ten_CSDL.] [ten_schema.] ten_bang
[ WITH (PARTITIONS (so_phanvung
| so _phanvung TO so _phanvung ) ] ;

Tên biến

tốt nhất

hoặc giá trị biến

ten_CSDL

Tùy chocnj tải về . tổng hợp Nếu tất toán được chỉ định kỹ thuật thì đây là tên công cụ của cơ sở dữ liệu.

ten_scheme

Tùy chọn vô hiệu hóa . Đây là tên chia sẻ của schema (tạm dịch là lược đồ hay không gian tên) tất toán mà bảng đó thuộc về.

ten_bang

Bảng xóa tài khoản mà bạn muốn xóa bản ghi.

WITH (PARTITIONS (so_phanvung | so _phanvung TO so _phanvung )

Tùy chọn tài khoản và chỉ qua web có thể dùng giá rẻ với bảng phân vùng (partition) nơi nào . nhanh nhất Nếu nơi nào được chỉ định ở đâu tốt , so_phanvung là số quản lý của vùng tổng hợp mà bạn muốn xóa trong bảng này ở đâu nhanh . Để xóa nhiều vùng dịch vụ , dùng dấu phẩy phân tách lừa đảo các giá trị kỹ thuật hoặc khoảng giá trị số phân vùng lừa đảo . mới nhất Nếu dùng mệnh đề này nạp tiền với bảng không phân vùng như thế nào thì SQL Server kinh nghiệm sẽ báo lỗi mẹo vặt . Tính năng này không có trong nguyên nhân tất cả sử dụng các phiên bản hỗ trợ của SQL Server.

Lưu ý

 • full crack

  Nếu xóa toàn bộ bản ghi trong bảng

  quản lý

  , bộ đếm ở

  lấy liền

  mọi cột tự tăng giá trị (indentity column)

  thanh toán

  sẽ bị lặp lại từ đầu.

 • Không thể xóa toàn bộ bản ghi trong bảng

  tải về

  được tham chiếu bằng Foreign Key.

 • Trước khi xóa toàn bộ bản ghi trong bản

  lừa đảo

  , phải có quyền ưu tiên như ALTER TABLE.

Ví dụ

Trong SQL Server trên điện thoại , việc xóa toàn bộ bản ghi là cách nhanh nhất chi tiết nếu không lo phải lấy lại dữ liệu hỗ trợ . an toàn Nếu bảng bị TRUNCATE ứng dụng , việc xóa tự động các hàng qua app sẽ không mật khẩu được ghi lại nên không thể quay về thao tác trước ở đâu uy tín . TRUNCATE qua app cũng dễ hơn xóa bảng bằng lệnh DROP hay tạo mới bằng CREATE trên điện thoại . Cùng xem ví dụ sử dụng dưới đây.

TRUNCATE TABLE nhanvien;

Ví dụ này đăng ký vay sẽ xóa toàn bộ bản ghi trong bảng nhanvien.

Lệnh trên tương đương công cụ với lệnh DELETE kinh nghiệm dưới đây.

DELETE FROM nhanvien;

Cả 2 lệnh trên đều xóa quảng cáo tất cả dữ liệu trong bảng nhanvien vô hiệu hóa . Khác nhau ở chỗ là full crack với lệnh DELETE bạn bản quyền có thể quay về thao tác trước khi xóa quản lý nếu muốn còn kiểm tra với TRUNCATE lừa đảo thì không.

Cùng xem ví dụ khác có tên trực tuyến của cơ sở dữ liệu.

TRUNCATE TABLE totn.danhba;

Ví dụ này xóa lấy liền tất cả bản ghi bản quyền của bảng danhba trong cơ sở dữ liệu có tên totn.

Ví dụ nguyên nhân với phân vùng

mẹo vặt Nếu muốn xóa bản ghi trực tuyến của 1 ở đâu nhanh hoặc 1 số vùng tổng hợp , hãy dùng lệnh TRUNCATE TABLE kèm mệnh đề WITH PARTITIONS.

TRUNCATE TABLE nhanvien
WITH (PARTITIONS (1 TO 5 mới nhất , 7) );

Ở ví dụ này phải làm sao , bảng nhanvien là một bảng phân vùng giảm giá và lệnh TRUNCATE TABLE quảng cáo sẽ xóa dữ liệu các bản ghi theo vùng từ 1 tới 5 chi tiết và vùng 7 trên bảng này.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Có thể lùi cơ sở dữ liệu về trạng thái cũ (rollback) sau khi thực hiện lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL Server không?

Trả lời: Lệnh TRUNCATE TABLE xóa tài khoản có thể rollback kiểm tra được bằng cách dùng chuyển tiếp (transaction) tốc độ . Ví dụ như kiểm tra dưới đây.

CREATE TABLE bang_test (cot1 int);


INSERT INTO bang_test VALUES (1);
INSERT INTO bang_test VALUES (2);

INSERT INTO bang_test VALUES (3);


-- Tạo chuyển tiếp
BEGIN TRAN;


-- Xóa bản ghi trong bảng
TRUNCATE TABLE dbo.bảng_test;


-- Rollback bảng

nơi nào

đã xóa bản ghi

ROLLBACK;


SELECT * FROM bang_test;

Lệnh SELECT nói trên hỗ trợ sẽ trả về kết quả là lấy liền các bản ghi tốt nhất dưới đây.

cot1 
----------
1
2
3

xóa tài khoản Như vậy mới nhất , qua web đã lấy lại trạng thái cơ sở dữ liệu về trạng thái cũ mẹo vặt và 3 bản ghi qua app vẫn nằm trên bang_test.

Bài trước: Lệnh DELETE trong SQL Server

Bài sau: Điều kiện EXISTS trong SQL Server

4.9/5 (40 votes)