Lớp HashSet trong Java

STT
Phương thức và Miêu tả

1
boolean add(Object o)

Thêm phần tử đã cho tới Set này nếu nó đã không có mặt

2
void clear()

Gỡ bỏ tất cả phần tử từ Set này

3
Object clone()

Trả về một shallow copy của HashSet này: các đối tượng này chính chúng không bị mô phỏng

4
boolean contains(Object o)

Trả về true nếu Set này chứa phần tử đã cho

5
boolean isEmpty()

Trả về true nếu Set này không chứa phần tử nào

6
Iterator iterator()

Trả về một iterator qua các phần tử trong Set này

7
boolean remove(Object o)

Gỡ bỏ phần tử đã cho từ Set này nếu nó có mặt

8
int size()

Trả về số phần tử trong Set này