Lớp JLabel trong Java Swing – Học Java

STTPhương thức & Miêu tả1void setDisabledIcon(Icon disabledIcon)Thiết lập icon để được hiển thị nếu JLabel này là “disabled” (JLabel.setEnabled(false))2void setDisplayedMnemonic(char aChar)Xác định displayedMnemonic như là một giá trị char3void setDisplayedMnemonic(int key)Xác định keycode mà chỉ dẫn một mnemonic key4void setDisplayedMnemonicIndex(int index)Cung cấp một hint cho L&F, từ đó ký tự trong text nên được trang trí để biểu diễn mnemonic5void setHorizontalAlignment(int alignment)Thiết lập sự căn chỉnh nội dung của label theo trục X6void setHorizontalTextPosition(int textPosition)Thiết lập vị trí theo chiều ngang của phần text của label, cân xứng với hình ảnh của nó7void setIcon(Icon icon)Định nghĩa icon mà thành phần này sẽ hiển thị8void setIconTextGap(int iconTextGap)Nếu cả hai thuộc tính icon và text được thiết lập, thuộc tính này xác định khoảng trống giữa chúng9void setLabelFor(Component c)Thiết lập thành phần đang gán nhãn cho10void setText(String text)Định nghĩa trường text dòng đơn mà thành phần này sẽ hiển thị11void setUI(LabelUI ui)Thiết lập đối tượng L&F mà biểu diễn thành phần này12void setVerticalAlignment(int alignment)Thiết lập sự căn chỉnh nội dung của label theo trục Y13void setVerticalTextPosition(int textPosition)Thiết lập vị trí theo chiều dọc của phần text của label, cân xứng với hình ảnh của nó14void updateUI()Phục hồi thuộc tính UI về một giá trị từ L&F hiện tại