Lớp JTextField trong Java Swing – Học lập trình Java online – VietTuts

STT
Phương thức & Mô tả

1
void setActionCommand(String command)

Thiết lập chuỗi lệnh được sử dụng cho action event

2
void setColumns(int columns)

Thiết lập số cột trong TextField này, và sau đó làm mất hiệu lựa layout đó

3
void setDocument(Document doc)

Liên kết editor với một tài liệu text

4
void setFont(Font f)

Thiết lập font hiện tại

5
void setHorizontalAlignment(int alignment)

Thiết lập căn chỉnh ngang cho text

6
void setScrollOffset(int scrollOffset)

Thiết lập scroll offset, giá trị pixel

7
protected void actionPropertyChanged(Action action, String propertyName)

Cập nhật trạng thái của textfield trong phản hồi các thay đổi của thuộc tính trong action liên kết với

8
void addActionListener(ActionListener l)

Thêm action listener đã cho để nhận các action event từ textfield này

9
protected void configurePropertiesFromAction(Action a)

Thiết lập các thuộc tính của textfield này để kết nối chúng trong Action đã cho

10
protected PropertyChangeListener createActionPropertyChangeListener(Action a)

Tạo và trả về PropertyChangeListener mà chịu trách nhiệm nghe các thay đổi từ Action đã cho và cập nhật các thuộc tính thích hợp

11
protected Document createDefaultModel()

Tạo trình triển khai mặc định của model để được sử dụng tại sự xây dựng nếu không được cung cấp tường minh

12
Action[] getActions()

Gọi danh sách lệnh cho trình soạn thảo Editor

13
void postActionEvent()

Xử lý action event xảy ra trên textfield này bằng cách gửi chúng tới bất cứ đối tượng ActionListener đã được đăng ký nào

14
void removeActionListener(ActionListener l)

Xóa action listener đã cho để nó không bao giờ nhận action event từ textfield này nữa

15
void scrollRectToVisible(Rectangle r)

Cuốn trường này sang trái hoặc phải

16
void setAction(Action a)

Thiết lập Action cho ActionEvent source