Lớp TreeSet trong Java

STT
Phương thức và Miêu tả

1
void add(Object o)

Thêm phần tử đã cho tới Set này nếu nó chưa có mặt

2
boolean addAll(Collection c)

Thêm tất cả phần tử trong collection đã cho tới Set này

3
void clear()

Gỡ bỏ tất cả phần tử từ Set này

4
Object clone()

Trả về một shallow copy của đối tượng TreeSet này

5
Comparator comparator()

Trả về bộ so sánh được sử dụng để xếp thứ tự Sorted set này, hoặc null nếu tree set sử dụng cách xếp thứ tự phần tử tự nhiên

6
boolean contains(Object o)

Trả về true nếu Set này chứa phần tử đã cho

7
Object first()

Trả về phần tử đầu tiên (thấp nhất) hiện tại trong Sorted Set này

8
SortedSet headSet(Object toElement)

Trả về một phần của Set này mà có các phần tử nhỏ hơn toElement

9
boolean isEmpty()

Trả về true nếu Set này không chứa phần tử nào

10
Iterator iterator()

Trả về một Iterator qua các phần tử trong Set này

11
Object last()

Trả về phần tử cuối cùng (cao nhất) hiện tại Sorted Set này

12
boolean remove(Object o)

Gỡ bỏ phần tử đã cho từ Set này nếu nó có mặt

13
int size()

Trả về số phần tử trong Set này

14
SortedSet subSet(Object fromElement, Object toElement)

Trả về một phần Set này mà có các phần tử từ fromElement toElement

15
SortedSet tailSet(Object fromElement)

Trả về một phần Set này mà có phần tử lớn hơn hoặc bằng fromElement