Ngôn ngữ CSS – Chú thích CSS

Ngôn ngữ CSS

– Chú thích CSS

Bài trước

Bài sau

Chú thích trong CSS 

Chú thích trong CSS thường được sử dụng để giải thích mã của bạn. Nó rất hữu ích cho người khác hoặc chính bạn đọc lại mã CSS mà bạn viết ra để có thể dễ dàng hiểu chúng.

Chú thích được các trình duyệt bỏ qua, không hiển thị trên trình duyệt.

Chú thích được viết ở một hoặc nhiều dòng và được viết trong /*…………*/

Ví dụ:

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<style>
p {
  color: blue;
  /* Comment duoc viet tren 1 dong */
  text-align: center;
  font-size: 17px;
}
/* Comment nay 
 * duoc viet tren 
 * nhieu dong 
*/
</style>
</head>
<body>
  <p>Hello CSS</p>
  <p>Ví dụ về comment trong CSS.</p>
  <p>Những dòng comment không được hiển thị lên trình duyệt.</p>
</body>
</html>

Xem ví dụ

Bài trước

Bài sau