Observer Pattern trong Java – Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Observer Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá lần lượt những khái niệm tương quan đến Observer Patern. Cũng như cách tiến hành nó như thế nào trong Java trải qua một chương trình đơn thuần .

Observer Pattern là gì?

Observer Pattern được sử dụng để theo dõi trạng thái của một object nhất định. Thường là trong một nhóm hoặc một mối quan hệ một – nhiều .
Trong những trường hợp như vậy, hầu hết thời hạn và trạng thái đổi khác của một object sẽ tác động ảnh hưởng đến trạng thái của phần còn lại. Vì vậy, phải có một mạng lưới hệ thống ghi nhận lại những đổi khác, và thông tin cho những object khác .Bài viết này được đăng tại [ không tính tiền tuts. net ]
Mặc dù Java cung ứng cả một class và interface có chú ý quan tâm đến pattern này. Nhưng nó không phổ cập vì nó không được triển khai một cách lý tưởng .

Chương trình đơn giản với Observer Pattern.

Để minh họa cho pattern này, tất cả chúng ta sẽ thiết kế xây dựng một small office với CEO, Manager, LeadProgrammer và Programmer .
Programmer sẽ được quan sát bởi cấp trên của anh ta, họ hoàn toàn có thể đưa ra quan điểm về anh ta. Dựa trên mức độ thao tác của anh ta như thế nào .

Programmer. java

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Programmer {
  private List observers = new ArrayList<>();
  private String state;

  public String getState() {
    return state;
  }

  public void setState(String state) {
    this.state = state;
    notifyObservers();
  }

  public void attach(Observer observer) {
    observers.add(observer);
  }

  public void notifyObservers() {
    for (Observer observer : observers) {
      observer.update();
    }
  }
}

Chúng ta sẽ tạo một abstract class Observer, trong class này chứa những điểm chung .

Observer.java

public abstract class Observer {
  protected Programmer programmer;
  public abstract void update();
}

Tiếp đến tất cả chúng ta sẽ tạo những class extends từ abstract class ở trên. Bao gồm những class : CEO, Manager, LeadProgrammer. Mỗi class trên đều có một cách tiến hành riêng, tùy thuộc vào việc làm của họ .

CEO.java

public class CEO extends Observer {

  public CEO(Programmer programmer) {
    this.programmer = programmer;
    this.programmer.attach(this);
  }

  @Override
  public void update() {
    if(this.programmer.getState().equalsIgnoreCase("Thành công!!!")) {
      System.out.println("Giám đốc điều hành hài lòng với Quản lý và Lập trình viên chính.");
    } else {
      System.out.println("CEO không hài lòng với Quản lý và Lập trình viên trưởng.");
    }
  }
}

CEO sẽ không trực tiếp chăm sóc đến Programmer, mà thay vào đó CEO chăm sóc đến tác dụng nằm trong tay của Manager và Lead Programmer .

Manager. java

public class Manager extends Observer {

  public Manager(Programmer programmer) {
    this.programmer = programmer;
    this.programmer.attach(this);
  }

  @Override
  public void update() {
    if(this.programmer.getState().equalsIgnoreCase("Thành công!!!")) {
      System.out.println("Người quản lý hài lòng với Lập trình viên chính và Lập trình viên này.");
    } else {
      System.out.println("Người quản lý không hài lòng với Lập trình viên chính và Lập trình viên này.");
    }
  }
}

Manager đa phần sẽ chăm sóc đến việc Lead Programmer có hướng dẫn Programmer triển khai tốt việc làm được giao hay không .

LeadProgrammer. java

public class LeadProgrammer extends Observer {

  public LeadProgrammer(Programmer programmer) {
    this.programmer = programmer;
    this.programmer.attach(this);
  }

  @Override
  public void update() {
    if(this.programmer.getState().equalsIgnoreCase("Thành công!!!")) {
      System.out.println("Lập trình viên trưởng tự hào về Lập trình viên của mình.");
    } else {
      System.out.println("Lập trình viên trưởng không tự hào về Lập trình viên của mình.");
    }
  }
}

Và sau cuối, Lead Programmer sẽ chăm sóc đến toàn bộ những việc mà Programmer làm .
Để minh họa cho điều này, tất cả chúng ta sẽ tạo một class để triển khai chạy chương trình và kiểm tra tác dụng .

Main.java

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Programmer programmer = new Programmer();

    new CEO(programmer);
    new Manager(programmer);
    new LeadProgrammer(programmer);

    System.out.println("Lập trình viên đã thực hiện thành công công việc của mình!");
    programmer.setState("Thành công!!!");
    System.out.println("\t\t\t\t----------------------------------");
    System.out.println("Lập trình viên không thực hiện được nhiệm vụ mới của mình.");
    programmer.setState("Thất bại!!!");

    System.out.println("\t\t\t\t------------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

observer pattern PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã triển khai xong chương trình đơn thuần với Observer Pattern trong Java. Chúc những bạn triển khai thành công xuất sắc ! ! ! !