Phân biệt lớp abstract và Interface trong Java

Phân biệt lớp abstract và Interface trong Java

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ nghe audio.

Cả lớp abstract và Interface được sử dụng để thu được tính trừu tượng, từ đó chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Cả lớp trừu tượng và Interface không thể được khởi tạo. Nhưng cũng có các điểm khác nhau giữa lớp trừu tượng và Interface, như sau:

STTLớp trừu tượngInterface1Lớp trừu tượng có thể có các phương thức abstract và non-abstractInterface chỉ có thể có phương thức abstract2Lớp trừu tượng không hỗ trợ đa kế thừaInterface hỗ trợ đa kế thừa3Lớp trừu tượng có thể có các biến final, non-final, static và non-staticInterface chỉ có các biến static và final4Lớp trừu tượng có thể có phương thức static, phương thức main và constructorInterface không thể có phương thức static, main hoặc constructor.5Từ khóa abstract được sử dụng để khai báo lớp trừu tượngTừ khóa interface được sử dụng để khai báo Interface6Lớp trừu tượng có thể cung cấp trình triển khai của InterfaceInterface không cung cấp trình triển khai cụ thể của lớp abstract6Ví dụ: public abstract class Shape

{

public abstract void draw(); }Ví dụ: public interface Drawable

{

void draw(); }

Về cơ bản, lớp trừu tượng đạt được trừu tượng hóa một phần (từ 0 tới 100%) trong khi đó Interface có thể đạt được trừu tượng hóa hoàn toàn (100%).

Ví dụ về lớp trừu tượng và Interface trong Java

//Tao interface ma co 4 phuong thuc  
interface A

{

  void a();//theo mac dinh, public va abstract   void b();   void c();   void d();   }   //Tao lop abstract ma cung cap trinh trien khai cua mot phuong thuc cua A interface   abstract class B implements A

{

  public void c()

{

System.out.println("Toi la C");}   }   //Tao lop con cua lop abstract, bay gio chung ta can cung cap trinh trien khai cho cac phuong thuc con lai   class M extends B

{

  public void a()

{

System.out.println("Toi la a");}   public void b()

{

System.out.println("Toi la b");}   public void d()

{

System.out.println("Toi la d");}   }   //Tao mot lop Test ma goi cac phuong thuc cua A interface   class Test5

{

  public static void main(String args[])

{

  A a=new M();   a.a();   a.b();   a.c();   a.d();   }}  

Chạy chương trình trên sẽ cho kết quả:

Toi la a
Toi la b
Toi la c
Toi la d

Ps: Đi phỏng vấn có thể hỏi về sự khác nhau giữa abstract class và interface. Các bạn nên chú ý các phương thức của interface là abstract 100%, trong abstract class có thể có phương thức không phải abstract. Trong thiết kế phần mềm, interface thường được dùng để chỉ 2 hay nhiều class cùng làm việc gì đó (ví dụ cùng in – Printable), trong khi abstract class thường hướng đến quan hệ cha con trong lập trình hướng đối tượng. Các bạn có thể đọc thêm https://stackoverflow.com/questions/479142/when-to-use-an-interface-instead-of-an-abstract-class-and-vice-versa