PHP – Design Pattern

Nguyên lý Design Pattern của Microsoft là: “Tài liệu giới thiệu các Pattern và sau đó trình bày chúng trong Repository hoặc Catalogue, mà được tổ chức để giúp bạn xác định vị trí kết nối chính xác của các Pattern mà giải quyết vấn đề của bạn.”

Ví dụ về Design Pattern trong PHP

Singleton Pattern trong PHP

Một Class có một instance (sự thể hiện). Nó cung cấp truy cập global trỏ tới nó. Ví dụ sau sẽ giải thích về khái niệm singleton trong PHP.

<?php
  class Singleton
  {
   public static function getInstance()
   {
     static $instance = null;

     if (null === $instance) {
      $instance = new static();
     }
     return $instance;
   }
   protected function __construct()
   {
   }

   private function __clone()
   {
   }

   private function __wakeup()
   {
   }
  }

  class SingletonChild extends Singleton
  {
  }

  $obj = Singleton::getInstance();
  var_dump($obj === Singleton::getInstance());

  $anotherObj = SingletonChild::getInstance();
  var_dump($anotherObj === Singleton::getInstance());
  var_dump($anotherObj === SingletonChild::getInstance()); 
?>

Ví dụ trên được triển khai dựa trên việc tạo phương thức tĩnh là getInstance().

Factory Pattern trong PHP

Một Class tạo đối tượng và bạn muốn sử dụng đối tượng đó. Ví dụ sau giải thích về Factory trong PHP.

<?php
  class Automobile
  {
   private $bikeMake;
   private $bikeModel;

   public function __construct($make, $model)
   {
     $this->bikeMake = $make;
     $this->bikeModel = $model;
   }

   public function getMakeAndModel()
   {
     return $this->bikeMake . ' ' . $this->bikeModel;
   }
  }

  class AutomobileFactory
  {
   public static function create($make, $model)
   {
     return new Automobile($make, $model);
   }
  }

  $pulsar = AutomobileFactory::create('ktm', 'Pulsar');
  print_r($pulsar->getMakeAndModel());

  class Automobile
  {
   private $bikeMake;
   private $bikeModel;

   public function __construct($make, $model)
   {
     $this->bikeMake = $make;
     $this->bikeModel = $model;
   }

   public function getMakeAndModel()
   {
     return $this->bikeMake . ' ' . $this->bikeModel;
   }
  }

  class AutomobileFactory
  {
   public static function create($make, $model)
   {
     return new Automobile($make, $model);
   }
  }
  t$pulsar = AutomobileFactory::create('ktm', 'pulsar');

  print_r($pulsar->getMakeAndModel()); 
?>

Khó khăn chính với Factory Pattern là nó sẽ tăng tính phức tạp và nó không đáng tin cậy cho các lập trình viên giỏi.

Strategy pattern trong PHP

Strategy Pattern tạo một Family Algorithm và bao đóng mỗi giải thuật. Ở đây, mỗi giải thuật nên là có thể trao đổi bên trong Family đó.

<?php
  $elements = array(
   array(
     'id' => 2,
     'date' => '2011-01-01',
   ),
   array(
     'id' => 1,
     'date' => '2011-02-01'
   )
  );

  $collection = new ObjectCollection($elements);

  $collection->setComparator(new IdComparator());
  $collection->sort();

  echo "Sắp xếp theo ID:\n";
  print_r($collection->elements);

  $collection->setComparator(new DateComparator());
  $collection->sort();

  echo "Sắp xếp theo ngày tháng:\n";
  print_r($collection->elements);
?>

Mô hình MVC trong PHP

MVC là viết tắt của Model View Control. Trong đó, View hoạt động như GUI, Model hoạt động như Back End và Control hoạt động như một Adapter. Ở đây, 3 phần được liên kết với nhau. Nó sẽ truyền data và truy cập data giữa chúng với nhau.

Mô hình Model View Control