Phương thức replaceAll() trong HashMap Java – Freetuts

Phương thức replaceAll() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức replaceAll() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thay thế tất cả các cá thể trong hashmap bằng kết quả từ một hàm được chỉ định.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ như chúng ta muốn thay thế value của tất cả các cá thể thành chữ in hoa bằng hàm toUpperCase(). Khi đó ta sẽ sử dụng phương thức replaceAll() để làm điều này.

Phương thức replaceAll() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức replaceAll() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

hashmap.replaceAll(Bifunction<K, V> function)

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • function – một hàm sẽ thực hiện với tất cả cá thể trong hashmap.

Phương thức replaceAll() không trả về bất kỳ giá trị nào. Thay vào đó, nó thay thế tất cả các giá trị của hashmap bằng các giá trị mới từ hàm.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap numbers : {“5=1”, “6=2”, “7=3”}, bây giờ sử dụng phương thức replaceAll() để bình phương các key trong hashmap numbers.

numbers.replaceAll((key, value) -> key * key);

Như vậy sau khi chạy chương trình thì hashmap numbers : {“25=1”, “36=2”, “49=3”}.

Cách dùng phương thức replaceAll() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức replaceAll() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap rồi khởi tạo cho nó một số cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức replaceAll() để thay thế tất cả các value trong hashmap thành chữ in hoa bằng hàm toUpperCase().

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //Khai báo một hashmap languages
  HashMap<Integer, String> languages = new HashMap<>();
  //sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho languages
  languages.put(1, "java");
  languages.put(2, "javascript");
  languages.put(3, "python");
  System.out.println("\n\nCác cá thể trong languages: " + languages);

  // thay thế tất cả các value trong languages thành chữ in hoa bằng hàm toUpperCase()
  languages.replaceAll((key, value) -> value.toUpperCase());
  System.out.println("Các cá thể trong languages sau khi thay thế: " + languages);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

replaceall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức replaceAll() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục: