Phương thức toUpperCase() trong java – itphutran.com

Ngược lại với toLowerCase(), phương thức toUpperCase()  trong java dùng để chuyển chữ tất cả các ký tự thường có trong chuỗi thành chữ hoa.

Cấu trúc :

Dưới đây là cú pháp của phương thức :

public String toUpperCase()

Phương thức toUpperCase() trả về kiểu dữ liệu String.

Ví dụ về toUpperCase() :

package action;


public class Demo {
	public static void main(String[] args) {
		String str = "itPhuTran.com";
		str = str.toUpperCase();
		System.out.println(str); // ITPHUTRAN.COM
	}
}

Với ví dụ trên,bạn đọc thấy được rằng chúng ta có 2 ký tự viết hoa trong chuỗi đã cho. “P” và “T”.Sau khi sử dụng phương thức toLowerCase() chúng ta có kết quả như sau :

Kết quả : ITPHUTRAN.COM