send tiếng Anh là gì?

send tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng send trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ send tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm send tiếng Anh
send
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ send

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: send tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

send tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ send trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ send tiếng Anh nghĩa là gì.

send /send/

* ngoại động từ sent
/sent/
– gửi, sai, phái, cho đi ((cũng) scend)
=to send word to somebody+ gửi vài chữ cho ai
=to send a boy a school+ cho một em nhỏ đi học
– cho, ban cho, phù hộ cho, giáng (trời, Thượng đế…)
=send him victorioussend+ trời phụ hộ cho nó thắng trận!
=to send a drought+ giáng xuống nạn hạn hán
– bắn ra, làm bốc lên, làm nẩy ra, toả ra
=to send a ball over the trees+ đá tung quả bóng qua rặng cây
=to send smoke high in the air+ làm bốc khói lên cao trong không trung
– đuổi đi, tống đi
=to send somebody about his business+ tống cổ ai đi
– làm cho (mê mẩn)
=to send somebody crazy+ làm ai say mê; (nhạc ja, lóng) làm cho mê li
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hướng tới, đẩy tới
=your question has sent me to the dictionary+ câu hỏi của anh đã khiến tôi đi tìm từ điển

* nội động từ
– gửi thư, nhắn
=to send to worn somebody+ gửi thư báo cho ai; gửi thư cảnh cáo ai
=to send to somebody to take care+ nhắn ai phải cẩn thận
!to send away
– gửi đi
– đuổi di
!to send after
– cho đi tìm, cho đuổi theo
!to send down
– cho xuống
– tạm đuổi, đuổi (khỏi trường)
!to send for
– gửi đặt mua
=to send for something+ gửi đặt mua cái gì
– nhắn đến, cho đi tìm đến, cho mời đến
=to send for somebody+ nhắn ai tìm đến, cho người mời đến
=to send for somebody+ nhắn ai đến, cho người mời ai
!to send forth
– toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói…)
– nảy ra (lộc non, lá…)
!to send in
– nộp, giao (đơn từ…)
– ghi, đăng (tên…)
=to send in one’s name+ đăng tên (ở kỳ thi)
!to send off
– gửi đi (thư, quà) phái (ai) đi (công tác)
– đuổi đi, tống khứ
– tiễn đưa, hoan tống
!to send out
– gửi đi, phân phát
– toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói…)
– nảy ra
=trees send out young leaves+ cây ra lá non
!to send round
– chuyền tay, chuyền vòng (vật gì)
!to send up
– làm đứng dậy, làm trèo lên
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kết án tù
!to send coals to Newcastle
– (xem) coal
!to send flying
– đuổi đi, bắt hối hả ra đi
– làm cho lảo đảo, đánh bật ra (bằng một cái đòn)
– làm cho chạy tan tác, làm cho tan tác
!to send packing
– đuổi đi, tống cổ đi
!to send someone to Jericho
– đuổi ai đi, tống cổ ai đi
!to send to Coventry
– phớt lờ, không hợp tác với (ai)

send
– phát đi

Thuật ngữ liên quan tới send

Tóm lại nội dung ý nghĩa của send trong tiếng Anh

send có nghĩa là: send /send/* ngoại động từ sent /sent/- gửi, sai, phái, cho đi ((cũng) scend)=to send word to somebody+ gửi vài chữ cho ai=to send a boy a school+ cho một em nhỏ đi học- cho, ban cho, phù hộ cho, giáng (trời, Thượng đế…)=send him victorioussend+ trời phụ hộ cho nó thắng trận!=to send a drought+ giáng xuống nạn hạn hán- bắn ra, làm bốc lên, làm nẩy ra, toả ra=to send a ball over the trees+ đá tung quả bóng qua rặng cây=to send smoke high in the air+ làm bốc khói lên cao trong không trung- đuổi đi, tống đi=to send somebody about his business+ tống cổ ai đi- làm cho (mê mẩn)=to send somebody crazy+ làm ai say mê; (nhạc ja, lóng) làm cho mê li- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hướng tới, đẩy tới=your question has sent me to the dictionary+ câu hỏi của anh đã khiến tôi đi tìm từ điển* nội động từ- gửi thư, nhắn=to send to worn somebody+ gửi thư báo cho ai; gửi thư cảnh cáo ai=to send to somebody to take care+ nhắn ai phải cẩn thận!to send away- gửi đi- đuổi di!to send after- cho đi tìm, cho đuổi theo!to send down- cho xuống- tạm đuổi, đuổi (khỏi trường)!to send for- gửi đặt mua=to send for something+ gửi đặt mua cái gì- nhắn đến, cho đi tìm đến, cho mời đến=to send for somebody+ nhắn ai tìm đến, cho người mời đến=to send for somebody+ nhắn ai đến, cho người mời ai!to send forth- toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói…)- nảy ra (lộc non, lá…)!to send in- nộp, giao (đơn từ…)- ghi, đăng (tên…)=to send in one’s name+ đăng tên (ở kỳ thi)!to send off- gửi đi (thư, quà) phái (ai) đi (công tác)- đuổi đi, tống khứ- tiễn đưa, hoan tống!to send out- gửi đi, phân phát- toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói…)- nảy ra=trees send out young leaves+ cây ra lá non!to send round- chuyền tay, chuyền vòng (vật gì)!to send up- làm đứng dậy, làm trèo lên- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kết án tù!to send coals to Newcastle- (xem) coal!to send flying- đuổi đi, bắt hối hả ra đi- làm cho lảo đảo, đánh bật ra (bằng một cái đòn)- làm cho chạy tan tác, làm cho tan tác!to send packing- đuổi đi, tống cổ đi!to send someone to Jericho- đuổi ai đi, tống cổ ai đi!to send to Coventry- phớt lờ, không hợp tác với (ai)send- phát đi

Đây là cách dùng send tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ send tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

send /send/* ngoại động từ sent /sent/- gửi tiếng Anh là gì?
sai tiếng Anh là gì?
phái tiếng Anh là gì?
cho đi ((cũng) scend)=to send word to somebody+ gửi vài chữ cho ai=to send a boy a school+ cho một em nhỏ đi học- cho tiếng Anh là gì?
ban cho tiếng Anh là gì?
phù hộ cho tiếng Anh là gì?
giáng (trời tiếng Anh là gì?
Thượng đế…)=send him victorioussend+ trời phụ hộ cho nó thắng trận!=to send a drought+ giáng xuống nạn hạn hán- bắn ra tiếng Anh là gì?
làm bốc lên tiếng Anh là gì?
làm nẩy ra tiếng Anh là gì?
toả ra=to send a ball over the trees+ đá tung quả bóng qua rặng cây=to send smoke high in the air+ làm bốc khói lên cao trong không trung- đuổi đi tiếng Anh là gì?
tống đi=to send somebody about his business+ tống cổ ai đi- làm cho (mê mẩn)=to send somebody crazy+ làm ai say mê tiếng Anh là gì?
(nhạc ja tiếng Anh là gì?
lóng) làm cho mê li- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) hướng tới tiếng Anh là gì?
đẩy tới=your question has sent me to the dictionary+ câu hỏi của anh đã khiến tôi đi tìm từ điển* nội động từ- gửi thư tiếng Anh là gì?
nhắn=to send to worn somebody+ gửi thư báo cho ai tiếng Anh là gì?
gửi thư cảnh cáo ai=to send to somebody to take care+ nhắn ai phải cẩn thận!to send away- gửi đi- đuổi di!to send after- cho đi tìm tiếng Anh là gì?
cho đuổi theo!to send down- cho xuống- tạm đuổi tiếng Anh là gì?
đuổi (khỏi trường)!to send for- gửi đặt mua=to send for something+ gửi đặt mua cái gì- nhắn đến tiếng Anh là gì?
cho đi tìm đến tiếng Anh là gì?
cho mời đến=to send for somebody+ nhắn ai tìm đến tiếng Anh là gì?
cho người mời đến=to send for somebody+ nhắn ai đến tiếng Anh là gì?
cho người mời ai!to send forth- toả ra tiếng Anh là gì?
bốc ra (hương thơm tiếng Anh là gì?
mùi tiếng Anh là gì?
khói…)- nảy ra (lộc non tiếng Anh là gì?
lá…)!to send in- nộp tiếng Anh là gì?
giao (đơn từ…)- ghi tiếng Anh là gì?
đăng (tên…)=to send in one’s name+ đăng tên (ở kỳ thi)!to send off- gửi đi (thư tiếng Anh là gì?
quà) phái (ai) đi (công tác)- đuổi đi tiếng Anh là gì?
tống khứ- tiễn đưa tiếng Anh là gì?
hoan tống!to send out- gửi đi tiếng Anh là gì?
phân phát- toả ra tiếng Anh là gì?
bốc ra (hương thơm tiếng Anh là gì?
mùi tiếng Anh là gì?
khói…)- nảy ra=trees send out young leaves+ cây ra lá non!to send round- chuyền tay tiếng Anh là gì?
chuyền vòng (vật gì)!to send up- làm đứng dậy tiếng Anh là gì?
làm trèo lên- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) kết án tù!to send coals to Newcastle- (xem) coal!to send flying- đuổi đi tiếng Anh là gì?
bắt hối hả ra đi- làm cho lảo đảo tiếng Anh là gì?
đánh bật ra (bằng một cái đòn)- làm cho chạy tan tác tiếng Anh là gì?
làm cho tan tác!to send packing- đuổi đi tiếng Anh là gì?
tống cổ đi!to send someone to Jericho- đuổi ai đi tiếng Anh là gì?
tống cổ ai đi!to send to Coventry- phớt lờ tiếng Anh là gì?
không hợp tác với (ai)send- phát đi