Servlet Là Gì? Tìm Hiểu Servlet Là Gì?

Servelet sẽ đọc dữ liệu hiển thị được gửi bởi trình duyệt thông qua biểu mẫu HTML Form của một trang web hoặc cũng có thể được tạo ra từ một Applet hay 1 chương trình tùy biến HTML nào đó được hỗ trợ bởi Java. Servelet còn làm gì nữa ? nó sẽ đọc dữ liệu yêu cầu HTTP ẩn được gửi bởi trình duyệt bao gồm cookie, các loại media, data đồng thời Servelet sẽ xử lý dữ liệu và cho ra kết quả.

 

1 – Servlet là gì?

“Servlet” là một chương trình chạy trên môi trường Web Server hoặc môi trường Application có thực thi mã java. Servlet giúp thực thi câu lệnh một cách độc lập giúp kết nối các lớp với nhau ví dụ kết nối với cơ sở giữ liệu, thu thập dữ liệu từ from.
 

Hình 1: Serverlent là một chương trình chạy trên môi trường web sever
 

1.1 – Nhiệm vụ của servelet là gì?

Servelet sẽ đọc dữ liệu hiển thị được gửi bởi trình duyệt thông qua biểu mẫu HTML Form của một trang web hoặc cũng có thể được tạo ra từ một Applet hay 1 chương trình tùy biến HTML nào đó được hỗ trợ bởi Java. Servelet còn làm gì nữa ? nó sẽ đọc dữ liệu yêu cầu HTTP ẩn được gửi bởi trình duyệt bao gồm cookie, các loại media, data đồng thời Servelet sẽ xử lý dữ liệu và cho ra kết quả.


Hình 2: Nhiệm vụ của servelet là gì?
 

Tiến trình này sẽ thể yêu cầu cơ sở dữ liệu thực thi một triệu hồi tới RMI or CORBA, triệu hồi một Web Service, hoặc tính toán phản hồi một cách trực tiếp. Giờ đây bạn đã hiểu Servelet là gì rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm khái niệm JSP là gì?

1.2 – Package trong Servlets

  • Java Servlets là các lớp trong Java chạy bởi một Web Server mà có một trình thông dịch hỗ trợ Java Servlets.
  • Servlets có thể được tạo bởi sử dụng các gói javax.servlet và javax.servlet.http là một phiên bản mở rộng của thư viện lớp Java để hỗ trợ các dự án phát triển có phạm vi lớn. Các lớp này triển khai Java Servlet và JSP.
  • Java Servlet đã được tạo và được biên dịch giống như các lớp khác trong Java. Sau khi bạn cài đặt các gói servlet và thêm chúng vào Classpath trong máy của bạn, bạn có thể biên dịch Servlet với bộ biên dịch JDK hoặc bất kỳ bộ biên dịch nào khác.


Hình 3: Package trong Servlets là gì?
 

Kết Luận: Servelet sẽ đọc dữ liệu hiển thị được gửi bởi trình duyệt thông qua biểu mẫu HTML Form của một trang web hoặc cũng có thể được tạo ra từ một Applet hay 1 chương trình tùy biến HTML nào đó được hỗ trợ bởi Java. Servelet còn làm gì nữa ? nó sẽ đọc dữ liệu yêu cầu HTTP ẩn được gửi bởi trình duyệt bao gồm cookie, các loại media, data đồng thời Servelet sẽ xử lý dữ liệu và cho ra kết quả.

Xem thêm chuyên mục:

Xem thêm chuyên mục: Blog Kiến Thức