SQL Server: BETWEEN và NOT BETWEEN

BETWEEN được dùng trong trường hợp bạn muốn truy xuất những dữ liệu với điều kiện dữ liệu nằm trong một đoạn (range) nào đó.

Cú pháp của BETWEEN:

BETWEEN Giá_trị1 AND Giá_trị2

Ví dụ cho BETWEEN:

Nếu bạn muốn lấy những Sinh viên có mã từ 2 đến 9 bạn làm như sau:

SELECT * FROM Student WHERE studentid BETWEEN 2 AND 9;

NOT BETWEEN có tác dụng ngược với BETWEEN, nghĩa là sẽ lấy dữ liệu với điều kiện dữ liệu không nằm trong đoạn nào đó.

Cú pháp NOT BETWEEN:

NOT BETWEEN Giá_trị1 AND Giá_trị2

Ví dụ NOT BETWEEN:

Nếu bạn muốn lấy những Sinh viên có mã không nằm trong đoạn từ 2 đến 9 bạn làm như sau:

SELECT * FROM Student WHERE studentid NOT BETWEEN 2 AND 9;