Stanford đào tạo chuyên nghiệp khóa học lập trình Java ở Hà Nội

STT
Bài giảng
Mô tả
Time

1

Giới thiệu khóa học, cài đặt môi trường và sử dụng svn

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java hiểu rõ hơn về kiến thức sẽ được học trong khóa, cách thức đào tạo cũng như cài đặt môi trường làm việc và sử dụng công cụ svn để quản lý mã nguồn trong dự án.

53:08

2

Các khái niệm cơ bản, giới thiệu về Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình java làm việc với một số khái niệm cơ bản trong java như ngôn ngữ lập trình, bảng mã ascii, hệ nhị phân,…và những đặc điểm của ngôn ngữ lập trình java.

32:16

3

Làm việc với kiểu dữ liệu, toán tử trong lập trình java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java làm việc với các vấn đề quan trọng cho người mới học bao gồm: khai báo biến, quy tắc đặt tên biến theo chuẩn java, kiểu dữ liệu, toán tử và input, output,…với java.

51:24

4

Làm việc với cấu trúc điều kiện If Else và thực hành trong Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java làm việc với cấu trúc lập trình điều kiện if else, hướng dẫn thực hành làm bài tập các kiến thức đã được học trong java.

61:37

5

Làm việc với switch case và lập trình java desktop

Bài giảng hướng dẫn các vấn đề quan trọng bao gồm thực hành kiến thức đã học, làm việc với cấu trúc switch case và lập trình java desktop để thiết kế giao diện đồ họa sử dụng java swing trong java.

59:36

6

Hướng dẫn thực hành java desktop bài 1

Bài giảng hướng dẫn sử dụng kiến thức đã học và lập trình giao diện đồ họa bằng java swing để thực hiện xử lý yêu cầu đưa ra.

17:12

7

Hướng dẫn thực hành java desktop bài 3

Bài giảng hướng dẫn sử dụng kiến thức đã học và lập trình giao diện đồ họa bằng java swing để thực hiện xử lý yêu cầu đưa ra, chương trình đăng ký kết bạn trong bài tập của chủ đề cấu trúc lập trình.

17:25

8

Hướng dẫn thực hành java desktop bài 4

Bài giảng hướng dẫn sử dụng kiến thức đã học, cấu trúc switch case và lập trình giao diện đồ họa bằng java swing để thực hiện xử lý yêu cầu đưa ra, chương trình hiển thị các kiểu dữ liệu, miền giá trị của nó trong bài tập phần cấu trúc lập trình.

13:52

9

Làm việc với vòng lặp trong lập trình Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành làm bài tập và làm việc với cấu trúc vòng lặp để thực hiện nhiều công việc lặp đi lặp lại nhiều lần bao gồm cấu trúc while, do while, for trong java của khóa học lập trình java cơ bản tại Stanford.

60:05

10

Thực hành làm bài tập sử dụng vòng lặp java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành để hiểu rõ hơn các cấu trúc vòng lặp while, do while, for,…đã học để thực hiện những công việc lặp lại nhiều lần, duyệt danh sách bằng ngôn ngữ java.

49:09

11

Mảng, danh sách và chuỗi trong Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học java làm việc với các khối kiến thức quan trọng về định nghĩa mảng, ý nghĩa sử dụng, mảng 1 chiều, mảng 2 chiều và danh sách List, ArrayList, chuỗi,…trong lập trình Java.

61:54

12

Hướng dẫn thực hành mảng, danh sách và chuỗi trong java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành làm bài tập để nắm chắc kiến thức về mảng, danh sách và chuỗi trong lập trình java. Sử dụng kiến thức về java swing để thiết kế giao diện xử lý theo yêu cầu của các bài tập.

48:29

13

Hướng dẫn thực hành mảng, danh sách và chuỗi trong java – P2

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành làm bài tập về mảng, danh sách và chuỗi trong lập trình java.

18:28

14

Làm việc với lớp và đối tượng trong java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java hiểu về lập trình hướng đối tượng là gì, ưu điểm, xây dựng và tổ chức các thành phần bao gồm biến, hằng số, hàm và thuộc tính trong lớp, khai báo đối tượng để sử dụng,…trong lập trình java.

59:03

15

Xây dựng module Quản lý sinh viên Java Desktop bằng lớp

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java sử dụng kiến thức được học về lớp và đối tượng, java swing để xây dựng project Quản lý sinh viên bao gồm các chức năng chính như tìm kiếm, danh sách, thêm, sửa, hiển thị chi tiết và xóa,…trong lập trình java.

47:02

16

Xây dựng module Quản lý sinh viên Java Desktop bằng lớp – P2

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java sử dụng kiến thức được học về lớp và đối tượng, java swing để hoàn thiện các chức năng trong project Quản lý sinh viên bằng Java desktop trong lập trình java.

21:14

17

Hướng dẫn thực hành lớp và đối tượng trong Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành làm bài tập sử dụng kiến thức được học về lớp và đối tượng, java swing để nắm chắc kiến thức được học trong chủ đề quan trọng này trong lập trình java.

13:50

18

Hướng dẫn thực hành lớp và đối tượng trong Java – P2

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành làm bài tập sử dụng kiến thức được học về lớp và đối tượng, java swing để nắm chắc kiến thức được học trong chủ đề quan trọng này trong lập trình java.

55:04

19

Làm việc với bộ nhớ stack, heap và đóng gói thư viện trong Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java hiểu rõ hơn về cơ chế cấp phát vùng nhớ khi khai báo biến trong stack, heap, sử dụng từ khóa static,… và đóng gói thư viện để sử dụng cho nhiều dự án trong lập trình Java.

47:09

20

Làm việc với file trong lập trình Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java làm việc với file bao gồm các vấn đề như các lớp hỗ trợ xử lý với file, đọc và ghi file, thư mục, sử dụng java swing xây dựng ứng dụng xử lý với file,… trong lập trình java.

51:36

21

Làm việc với Kế thừa, đa hình và interface trong Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn làm việc với các khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng bao gồm các vấn đề đó là: đa hình, overload, override, đa hình và interface,…trong Java.

72:39

22

Xây dựng ứng dụng xem ảnh trong lập trình Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành sử dụng kiến thức đã học về java, làm việc với file và lập trình hướng đối tượng, java swing để xây dựng một ứng dụng xem ảnh trong java của khóa học lập trình java cơ bản tại Stanford.

37:07

23

Hướng dẫn cài đặt hệ quản trị MySQL Server

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL Server để làm việc trong lập trình java.

7:26

24

Làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL

Bài giảng hướng dẫn các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bao gồm các vấn đề: tạo cơ sở dữ liệu, tạo và thiết kế bảng, nhập thông tin, biểu diễn quan hệ giữa các bảng, tập lệnh truy vấn, thực thi dữ liệu,…trong mysql của khóa học java cơ bản tại Stanford.

30:28

25

Làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng JDBC – P1

Bài giảng hướng dẫn các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng jdbc trong lập trình Java để xây dựng project quản lý thông tin sinh viên bằng Java swing bao gồm các chức năng chính như hiển thị danh sách, thêm mới, sửa, hiển thị chi tiết và xóa thông tin,…sử dụng ngôn ngữ java.

45:41

26

Làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng JDBC – P2

Bài giảng hướng dẫn các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng jdbc trong lập trình Java để xây dựng project quản lý thông tin sinh viên bằng Java swing bao gồm các chức năng chính như hiển thị danh sách, thêm mới, sửa, hiển thị chi tiết và xóa thông tin,…sử dụng ngôn ngữ java.

27:26

27

Hướng dẫn project, xử lý hiển thị thông tin lên combobox với jdbc

Bài giảng hướng dẫn các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng jdbc xử lý hiển thị dữ liệu lên đối tượng combobox để phân loại chuyên khoa khi thêm mới, sửa thông tin sinh viên trong dự án Quản lý điểm thi của sinh viên bằng Java swing trong khóa học java cơ bản của Stanford.

36:36

28

Hướng dẫn project, xử lý tìm kiếm và thiết kế giao diện chính của phần mềm

Bài giảng hướng dẫn các bạn làm việc tìm kiếm với cơ sở dữ liệu MySQL bằng jdbc, thiết kế giao diện chính của phần mềm trong dự án Quản lý điểm thi của sinh viên bằng Java swing trong khóa học java cơ bản của Stanford.

39:23

29

Hướng dẫn project, xử lý đăng nhập và phân quyền sử dụng phần mềm

Bài giảng hướng dẫn các bạn làm việc xây dựng xác thực người dùng đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và phân quyền sử dụng cho phần mềm trong dự án Quản lý điểm thi của sinh viên bằng Java swing trong khóa học java cơ bản của Stanford.

69:01

Chú ý:

Bạn cần đăng ký chính thức để xem được cả khóa nhé