Sử dụng Alert php – QA Bug

Alert php được sử dụng trong trang web để hiển thị thông báo cảnh báo cho người dùng rằng họ đã nhập sai giá trị khác với giá trị được yêu cầu để điền vào vị trí đó hoặc một thông báo nào đó. Alert vẫn có thể được sử dụng cho các tin nhắn thân thiện hơn. Alert chỉ cung cấp một nút “OK” để chọn và tiếp tục.
Thông báo cảnh báo giống như một cửa sổ bật lên trên màn hình. Sử dụng điều này, bạn có thể cảnh báo cho người dùng bằng một số thông tin và tin nhắn. PHP không hỗ trợ hộp thông báo cảnh báo vì nó là ngôn ngữ phía máy chủ nhưng bạn có thể sử dụng mã JavaScript trong phần nội dung PHP để cảnh báo hộp thông báo trên màn hình.

Hướng dẫn sử dụng Alert PHP

Cú pháp: alert("Message")
Ví dụ:

<?php
// PHP program to pop an alert
// message box on the screen
  
// Display the alert box 
echo '<script>alert("Welcome to QABug")</script>';
  
?>

Ví dụ 2:

<?php
// PHP program to pop an alert
// message box on the screen

// Function definition
function function_alert($message) {
    
    // Display the alert box
    echo "<script>alert('$message');</script>";
}


// Function call
function_alert("Welcome to QABugs");

?>