Sử dụng Break trong java – học Java miễn phí hay nhất – VietTuts

Sử dụng Break trong java

Từ khóa break trong java được sử dụng để stop thực thi lệnh trong vòng lặp hoặc trong mệnh đề switch tại điều kiện đã được chỉ định. Đối với vòng lặp bên trong vòng lặp khác, thì nó chỉ stop vòng lặp bên trong đó.

Sử dụng Break với vòng lặp for

Ví dụ sử dụng break với vòng lặp for:

public class BreakExample {
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
      if (i == 5) {
        break;
      }
      System.out.println(i);
    }
  }
}

Kết quả:

1
2
3
4

Ví dụ sử dụng break với vòng lặp bên trong vòng lặp for khác:

public class BreakExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
      for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        if (i == 2 && j == 2) {
          break;
        }
        System.out.println(i + " " + j);
      }
    }
  }
}

Kết quả:

1 1
1 2
1 3
2 1
3 1
3 2
3 3

Sử dụng Break với mệnh đề switch-case

Để hiểu cách sử dụng break với mệnh đề switch-case, bạn có thể tham khảo bài học này Mệnh đề switch-case trong java