Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản – Trang Chủ

<

span

class

=

“token comment”

>

/* cập nhật hàng trong kho sau khi đặt hàng hoặc cập nhật */

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

CREATE

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

TRIGGER

<

/

span

>

trg_DatHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

ON

<

/

span

>

tbl_DatHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

AFTER

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

INSERT

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

AS

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

BEGIN

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

UPDATE

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

SET

<

/

span

>

SoLuongTon

<

span

class

=

“token operator”

>=

<

/

span

>

SoLuongTon

<

span

class

=

“token operator”

>

<

/

span

>

<

span

class

=

“token punctuation”

>

(

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

SELECT

<

/

span

>

SoLuongDat

<

span

class

=

“token keyword”

>

FROM

<

/

span

>

inserted

<

span

class

=

“token keyword”

>

WHERE

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token operator”

>=

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

.

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

)

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

FROM

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

JOIN

<

/

span

>

inserted

<

span

class

=

“token keyword”

>

ON

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

.

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token operator”

>=

<

/

span

>

inserted

<

span

class

=

“token punctuation”

>

.

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

END

<

/

span

>

GO

<

span

class

=

“token comment”

>

/* cập nhật hàng trong kho sau khi cập nhật đặt hàng */

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

CREATE

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

TRIGGER

<

/

span

>

trg_CapNhatDatHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

on

<

/

span

>

tbl_DatHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

after

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

update

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

AS

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

BEGIN

<

/

span

>

  

<

span

class

=

“token keyword”

>

UPDATE

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

SET

<

/

span

>

SoLuongTon

<

span

class

=

“token operator”

>=

<

/

span

>

SoLuongTon

<

span

class

=

“token operator”

>

<

/

span

>

  

<

span

class

=

“token punctuation”

>

(

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

SELECT

<

/

span

>

SoLuongDat

<

span

class

=

“token keyword”

>

FROM

<

/

span

>

inserted

<

span

class

=

“token keyword”

>

WHERE

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token operator”

>=

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

.

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

)

<

/

span

>

<

span

class

=

“token operator”

>

+

<

/

span

>

  

<

span

class

=

“token punctuation”

>

(

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

SELECT

<

/

span

>

SoLuongDat

<

span

class

=

“token keyword”

>

FROM

<

/

span

>

deleted

<

span

class

=

“token keyword”

>

WHERE

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token operator”

>=

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

.

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

)

<

/

span

>

  

<

span

class

=

“token keyword”

>

FROM

<

/

span

>

tbl_KhoHang

  

<

span

class

=

“token keyword”

>

JOIN

<

/

span

>

deleted

<

span

class

=

“token keyword”

>

ON

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

.

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token operator”

>=

<

/

span

>

deleted

<

span

class

=

“token punctuation”

>

.

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

end

<

/

span

>

GO

<

span

class

=

“token comment”

>

/* cập nhật hàng trong kho sau khi hủy đặt hàng */

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

create

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

TRIGGER

<

/

span

>

trg_HuyDatHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

ON

<

/

span

>

tbl_DatHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

FOR

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

DELETE

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

AS

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

BEGIN

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

UPDATE

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

SET

<

/

span

>

SoLuongTon

<

span

class

=

“token operator”

>=

<

/

span

>

SoLuongTon

<

span

class

=

“token operator”

>

+

<

/

span

>

<

span

class

=

“token punctuation”

>

(

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

SELECT

<

/

span

>

SoLuongDat

<

span

class

=

“token keyword”

>

FROM

<

/

span

>

deleted

<

span

class

=

“token keyword”

>

WHERE

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token operator”

>=

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

.

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

)

<

/

span

>

<

span

class

=

“token keyword”

>

FROM

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

JOIN

<

/

span

>

deleted

<

span

class

=

“token keyword”

>

ON

<

/

span

>

tbl_KhoHang

<

span

class

=

“token punctuation”

>

.

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token operator”

>=

<

/

span

>

deleted

<

span

class

=

“token punctuation”

>

.

<

/

span

>

MaHang

<

span

class

=

“token keyword”

>

END

<

/

span

>