Sự khác biệt giữa getc (), getchar (), getch () và getche () – Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Khái niệm cơ bản
Hàm getc () đọc một ký tự từ bất kỳ đầu vào nào và sau đó trả về giá trị tương ứng của số nguyên khi thành công (thông thường, giá trị ASCII của ký tự được đọc). Khi thất bại, nó sẽ trả về EOF.
Hàm getchar () có khả năng đọc từ đầu vào chuẩn. Do đó, getchar () trở nên tương đương với getc (stdin).
Hàm getch () có khả năng đọc một ký tự từ bất kỳ bàn phím nhất định nào.

Vì nó không sử dụng bất kỳ bộ đệm nào, ký tự đã nhập sẽ trả về ngay lập tức mà không cần phải đợi phím enter.

Hàm getche () có khả năng đọc một ký tự từ bất kỳ bàn phím nhất định nào và hiển thị nó ngay lập tức trên màn hình xuất mà ký tự đó không phải đợi phím enter.