Tạo Sudo User trên ubuntu

Lệnh sudo được thiết kế để cho phép User chạy chương trình với những đặc quyền của User khác, theo mặc định là User root.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo User mới với quyền truy cập sudo trên các hệ thống Ubuntu. Sau đó, bạn có thể sử dụng tài khoản User này để thực thi các lệnh quản trị mà không cần đăng nhập vào máy chủ Ubuntu của mình với tư cách là User root.

Các bước để tạo User Sudo

Thực hiện theo các bước dưới đây để tạo một tài khoản User mới và cấp cho nó quyền truy cập sudo. Nếu bạn muốn định cấu hình sudo cho User hiện tại, hãy bỏ qua bước 3.

1. Đăng nhập vào máy chủ của bạn.

Đăng nhập vào hệ thống của bạn với tư cách là User root:

ssh root@server_ip_address

2. Tạo một tài khoản User mới.

Tạo một tài khoản User mới bằng cách sử dụng lệnh adduser. Đừng quên thay thế username bằng tên User mà bạn muốn tạo:

adduser username

Bạn sẽ được nhắc đặt và xác nhận mật khẩu User mới. Đảm bảo rằng mật khẩu cho tài khoản mới càng mạnh càng tốt.

Adding user `username' ...
Adding new group `username' (1001) ...
Adding new user `username' (1001) with group `username' ...
Creating home directory `/home/username' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

Khi bạn đặt mật khẩu, lệnh sẽ tạo một thư mục chính cho User, sao chép một số tệp cấu hình trong thư mục chính và nhắc bạn đặt thông tin User mới. Nếu bạn muốn để trống tất cả thông tin này, chỉ cần nhấn ENTER để chấp nhận mặc định.

Changing the user information for username
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]

3. Thêm User mới vào nhóm sudo

Theo mặc định trên các hệ thống Ubuntu, các thành viên của nhóm sudo được cấp quyền truy cập sudo. Để thêm User bạn đã tạo vào nhóm sudo, hãy sử dụng lệnh usermod:

usermod -aG sudo username

Kiểm tra truy cập sudo

Chuyển sang User mới được tạo:

su - username

Sử dụng sudo để chạy lệnh whoami:

sudo whoami

User có quyền truy cập sudo thì đầu ra của lệnh whoami sẽ là root:

# Output
root

Cách sử dụng sudo

Để sử dụng sudo, chỉ cần thêm tiền tố vào lệnh sudo và khoảng trắng:

sudo ls -l /root

Lần đầu tiên bạn sử dụng sudo trong một phiên làm việc, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu User:

[sudo] password for username:

Phần kết luận

Bạn đã học cách tạo User với các đặc quyền sudo. Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào máy chủ Ubuntu của mình bằng tài khoản User này và sử dụng sudo để chạy các lệnh quản trị.

Đó là tất cả! Hãy để lại nhận xét nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

5

1

vote

Article Rating

Share this:

Like this:

Like

Loading…