Thẻ b trong HTML • Kiến càng

Ví dụ

<p>Đây là đoạn văn bản bình thường - <b>và đây là văn bản được bôi đậm</b>.</p>

Kết quả:

Đây là đoạn văn bản bình thường – và đây là văn bản được bôi đậm.

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <b> chỉ văn bản bôi đậm.

Trình duyệt hỗ trợ

Phần tử Chrome IE FireFox SafariOpera<b>CóCóCóCóCó

Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.

Các mẹo và lưu ý

Lưu ý: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của HTML5, thẻ <b> chỉ nên sử dụng như là biện pháp cuối cùng khi mà bạn không tìm thấy thẻ nào thích hợp hơn.

Các tiêu chuẩn của HTML5 nói rằng tiêu đề phải được thể hiện bằng các thẻ <h1> cho tới <h6>, các văn bản muốn nhấn mạnh phải thể hiện bằng thẻ <em>, các văn bản quan trọng phải thể hiện bằng thẻ <strong>, và các văn bản muốn đánh dấu, làm cho dễ nhìn, nổi bật lên phải sử dụng thẻ <mark>.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính CSS “font-weight” để thiết lập văn bản cần bôi đậm.

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <b> với các giá trị mặc định sau:

b {
font-weight: bold;
}

Với các can thiệp CSS khác với text bạn có thể tham khảo bài viết: 8 thuộc tính văn bản trong CSS.

Share this:

Bài viết liên quan:

  1. Thuộc tính contenteditable trong HTML Ví dụ về thuộc tính contenteditable: Đây là đoạn văn bản có thể được chỉnh sửa. Bạn thử đưa con trỏ chuột vào để chỉnh sửa xem thế nào nhé. Định…
  2. Thẻ header trong HTML Ví dụ Một header cho <article>: Định nghĩa và cách dùng Phần tử <header> đại diện cho phần nội dung giới thiệu hoặc một tập hợp các liên kết điều…
  3. Thẻ rt trong HTML Ví dụ Mộ chú thích ruby sử dụng thẻ rt: Kết quả: 漢 ㄏㄢˋ Định nghĩa và cách dùng Thẻ <rt> định nghĩa lời giải thích hoặc cách phát âm…
  4. Thẻ dir trong HTML Ví dụ Một danh sách thư mục: Kết quả: html xhtml css Định nghĩa và cách dùng Thẻ <dir> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng thẻ ul li…
  5. Thực hành với thẻ select và option trong HTML Thẻ select dùng để lựa chọn, ở khía cạnh nào đó nó giống với radio button, nhưng điểm khác biệt là select có kiểu dáng dạng drop-down menu (xổ xuống)….