Thẻ trong HTML

Thuộc tính
Giá trị
Ví dụ
Mô tả

Thuộc tính mới

(Mới)

autofocus
autofocus
autofocus=”autofocus”
Xác định một nút được “focus” khi tải trang.

form
Tên form
form=”formName”
Xác định form nào được button điều khiển.

formaction
URL
formaction=”
confirm.php”
Xác định trang khi action tới.

formenctype
application/x-www-form-urlencoded

multipart/
form-data

text/plain
formenctype=”
text/plain”
Xác định dữ liệu được mã hóa trước khi gửi tới máy chủ.

formmethod
get
post
formmethod=”post”
Xác định phương thức truyền dữ liệu tới máy chủ.

formnovalidate
formnovalidate
formnovalidate=”
formnovalidate”
Kiểm tra giá trị nhập trước khi gửi.

formtarget
_blank
_self
_parent
_top
formtarget=”_blank”
Xác định nơi để mở một link khi action dữ liệu.

Thuộc tính như HTML4.01

disabled
disabled
disabled=”disabled”
Chỉ định vô hiệu button

name
tên
name=”submitBtn”
Chỉ định tên cho button

type
button
reset
submit
type=”submit”
Chỉ định kiểu của button
button: nút nhấn
reset: nút reset form
submit: nút submit form.

value
giá trị, có thể bằng chữ hay số
value=”Gửi”
Chỉ định các giá trị cơ bản của button

Không hỗ trợ trong trình duyệt IE

.