thẻ button và thuộc tính trong html – seoit.vn

 Thẻ <button></button> tạo một nút bấm submit hoặc một nút click gửi đi hoặc reset 

Thẻ button dùng để biểu thị một nút click , thẻ này có chức năng gần giống với thẻ <input> , tuy nhiên để biết về thẻ input chúng ta sẽ cùng học đến thẻ đó sau, còn bài viết này mình chỉ nói về thẻ button và chỉ so sánh về input cho các bạn biết qua mà thôi , bài này chúng ta sẽ đào sâu hơn về thẻ <button></button> 

Sự khác biệt giữa <button></button> và input là button có thể long ghép các thẻ khác như: ( br img  và text ) điều mà thẻ <input> không có các công năng tương tự như button , đây chính là sự khác biệt của cặp thẻ tương đồng về mặt chức năng này 

Ví dụ : sau đây là các nút click được thiết lập bởi thẻ button <br> thẻ này dùng type=”submit”


code 1

<button style=”background:#ECE50D; border:3px solid #4D030B ; padding: 10px ;” id=”button1″ type=”submit” name=”submit “> submit – submit form
</button><br>

Giao diện của code 1