Thẻ nav trong HTML

Thẻ nav trong HTML

Miêu tả

Thẻ HTML <nav> xác định một khu vực mà chứa các link điều hướng.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du the Nav trong HTML</title>
</head>
<body>
<p>Database Tutorials:</p>
<nav>
<a href="../sqlite/">SQLite</a> |
<a href="../mongodb/">MongoDB</a> |
<a href="../mysql/">MySQL</a> |
<a href="../sql/">SQL</a> 
</nav>
</body>
</html>

Nó sẽ cho kết quả sau:

Database Tutorials:

SQLite |
MongoDB |
MySQL |
SQL

Các thuộc tính Global

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global được miêu tả trong chương: Tổng hợp thuộc tính trong HTML

Các thuộc tính sự kiện

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính sự kiện được miêu tả trong chương: Tổng hợp sự kiện (Event) trong HTML

Trình duyệt hỗ trợ

ChromeFirefoxIEOperaSafariAndroid
CóCóCóCóCóCó

tong_hop_cac_the_html_co_ban.jsp