Thiết lập nền background-size, background-clip CSS

Thiết lập tô nền với các thuộc tính trong CSS là background-size, background-clip

background-size

Thuộc tính background-size cho phép chỉ ra kích thước của các ảnh nền, sử dụng đơn vị chiều dài hoặc phần trăm.

 <style>
  div.exam1 {
    height: 150px;
    width: 200px;
    background: url("https://xuanthulab.net/public/img/logo.png") 
      no-repeat 50% 50%;
    background-color: orangered;
    background-size: 120px;
  }
</style>

<div class="exam1"></div>

background-size còn có thể nhận hai giá trị contain hoặc cover

contain : co ảnh vừa với phần tử chứa.

<style>
  div.exam2 {
    height: 150px;
    width: 200px;
    background: url("https://xuanthulab.net/public/img/logo.png")
    no-repeat 50% 50%;
    background-color: orangered;
    background-size: contain;
  }
</style>

<div class="exam2"></div>

background-size: cover; ảnh được co để vừa với phần tử chứa, tuy nhiên ảnh bị cắt nếu kích thước không cùng tỷ lệ với phần tử chứa.

<style>
  div.exam3 {
    height: 150px;
    width: 200px;
    background: url("https://xuanthulab.net/public/img/logo.png")
    no-repeat 50% 50%;
    background-color: orangered;
    background-size: cover;
  }
</style>

<div class="exam3"></div>

background-clip

Thuộc tính background-clip chỉ ra vùng vẽ của nền. Nó có thể nhận các giá trị:

 • border-box mặc định, nền vẽ ngoài biên viền.
 • padding-box nền vẽ cả ở vùng padding (không viền)
 • content-box nền chỉ vẽ ở vùng nội dung phần tử
<style>
  #default {
    border: 5px dotted black;
    padding: 20px;
    background: LightBlue;
    background-clip: border-box;
  }
  #first {
    border: 5px dotted black;
    padding: 20px;
    background: LightBlue;
    background-clip: padding-box;
  }
  #second {
    border: 5px dotted black;
    padding: 20px;
    background: LightBlue;
    background-clip: content-box;
  }
</style>

<div id="default">background-clip: border-box; (default)</div>
<br>
<div id="first">background-clip: padding-box;</div>
<br>
<div id="second">background-clip: content-box;</div>

background-clip: border-box; (default)

background-clip: padding-box;

background-clip: content-box;

Cỡ ảnh nềnbackground-clipĐĂNG KÝ KÊNH, XEM CÁC VIDEO TRÊN XUANTHULAB

Đăng ký nhận bài viết mới