Tìm giá trị null, khác null trong SQL

Đôi khi các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng ta có rất nhiều dữ liệu null (rỗng) và nó đã gây ra nhiều rắc rối khi chúng ta thao tác trên cơ sở dữ liệu. Vì thế sau khi nhập liệu số lượng lớn dữ liệu cho cơ sở dữ liệu, chúng ta nên kiểm tra vấn đề dữ liệu rỗng này.

SQL hỗ trợ IS NULL cho chúng ta kiểm tra những giá trị dữ liệu null, ngược lại IS NOT NULL kiểm tra những dữ liệu khác null.

Ví dụ minh họa 1:

Use NORTHWIND

SELECT CompanyName, Fax FROM Customers WHERE Fax IS NULL

Giải thích ví dụ 1:

Câu truy vấn này sẽ lấy tất cả các công ty có số Fax bằng null trong cơ sở dữ liệu Northwind

Ví dụ minh họa 2:

Use NORTHWIND

SELECT CompanyName, Fax FROM Customers WHERE Fax IS NOT NULL

Giải thích ví dụ 2:

Câu truy vấn này sẽ lấy tất cả các công ty có số Fax khác null trong cơ sở dữ liệu Northwind

Chúc các bạn thành công!  :)