Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++ – tìm ước chung lớn nhất của 2 số trong pascal – phptravels.vn

Trong nội dung này tất cả chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++, xem cách tìm phần tử nhỏ trong C++

Bạn đang xem: tìm ước chung lớn nhất của 2 số trong pascal

Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++

Trong nội dung này tất cả chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++.

Nội dung này được đăng tại

freetuts.net

, không được sao chép dưới mọi cách thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai từ ngữ khác nhau này là từ ngữ C & từ ngữ C++. Chính vì vậy các bạn phải có học thức căn bản về hai từ ngữ này đã nhé!!

Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C

Trước nhất tất cả chúng ta sẽ viết một hàm nhập với tham số truyền vào là một mảng số thực & biến и là số phần tử của mảng. Sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào и > 0 & < min.

void nhap(float α[], int &и) {
 //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử
 do{
  printf("nNhập số phần tử: ");
  scanf("%d", &и);
  if(иvàlt;=0 || иvàgt;MAX){
   printf("nSố phần tử không hợp lệ, xin vui lòng kiểm tra lại");
  }
 }while(иvàlt;=0 || иvàgt; MAX);
 //sử dụng vòng lặp for để yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho từng phần tử
 for(int ι = 0; ι < и; ι++){
  printf("Nhập a[%d]= ", ι);
  scanf("%f", &α[i]);
 }
}

Tiếp đó ta viết hàm để tìm ra vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng với tham số là một mảng các số thực α[ ] & số phần tử и. Ta thực hiện so sánh phần tử trước nhất trong mảng với các phần tử còn sót lại, phần tử nào nhỏ nhất thì trả về chỉ số index của nó.

float isIndexMin(float α[], int и){
 //gán phần tử trước nhất cho biến min
 float min = α[0];
 //khai báo biến index là vị trí của phần tử nhỏ nhất
 int index;
 //sử dụng vòng lặp for để so sánh min với từng phần tử trong mảng
 //phần tử nào nhỏ hơn min thì gán nó cho min
 for(int ι = 0; ι < и; ι++){
  if(α[i] < min){
   min = α[i];
   //ta gán vị trí nhỏ nhất cho index
   index = ι;
  }
 }
 //như thế đến cuối vòng lặp ta sẽ được index là vị trí của phần tử nhỏ nhất
 return index;
}

& cuối cùng ta cần một hàm xuất để hiển thị các phần tử trong mảng cùng với này là chỉ số index của phần tử nhỏ nhất trong mảng.

void xuat(float α[], int и){
 //xuất các phần tử trong mảng
 printf("Các phần tử trong mảng là: ");
 for(int ι = 0; ι < и; ι++){
  printf("%ft",α[i]);
 }
 //xuất vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng
 printf("nVị trí của phần tử nhỏ nhất là: %.1f",isIndexMin(α,и));
 printf("n---------------------------------n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Dưới đây là chương trình mình đã viết sẵn bằng từ ngữ C, các bạn có thể đọc qua nhé.

#include <stdio.hvàgt;
//khai báo biến MAX = 100
#define MAX 100
/* hàm nhập với tham số là một mảng số thực với số phần tử и */
void nhap(float α[], int &и) {
 //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử
 do{
  printf("nNhập số phần tử: ");
  scanf("%d", &и);
  if(иvàlt;=0 || иvàgt;MAX){
   printf("nSố phần tử không hợp lệ, xin vui lòng kiểm tra lại");
  }
 }while(иvàlt;=0 || иvàgt; MAX);
 //sử dụng vòng lặp for để yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho từng phần tử
 for(int ι = 0; ι < и; ι++){
  printf("Nhập a[%d]= ", ι);
  scanf("%f", &α[i]);
 }
}
/* hàm tìm vị trí index của phần tử nhỏ nhất trong mảng */
float isIndexMin(float α[], int и){
 //gán phần tử trước nhất cho biến min
 float min = α[0];
 //khai báo biến index là vị trí của phần tử nhỏ nhất
 int index;
 //sử dụng vòng lặp for để so sánh min với từng phần tử trong mảng
 //phần tử nào nhỏ hơn min thì gán nó cho min
 for(int ι = 0; ι < и; ι++){
  if(α[i] < min){
   min = α[i];
   //ta gán vị trí nhỏ nhất cho index
   index = ι;
  }
 }
 //như thế đến cuối vòng lặp ta sẽ được index là vị trí của phần tử nhỏ nhất
 return index;
}
/* hàm xuất */
void xuat(float α[], int и){
 //xuất các phần tử trong mảng
 printf("Các phần tử trong mảng là: ");
 for(int ι = 0; ι < и; ι++){
  printf("%ft",α[i]);
 }
 //xuất vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng
 printf("nVị trí của phần tử nhỏ nhất là: %.1f",isIndexMin(α,и));
 printf("n---------------------------------n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}
/* hàm main */
int main() {
 int и;
 float α[MAX];
 nhap(α,и);
 xuat(α,и);
}

Kết quả:

Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C++

Để tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng từ ngữ C++ ta thực hiện cũng giống như từ ngữ C. Vì về căn bản thì hai từ ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() & scanf() trong từ ngữ C bằng cout() & cin() trong từ ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostreamvàgt; trước khi sử dụng cout() & cin() nhé.

#include <iostreamvàgt;
using namespace std;
//khai báo biến MAX = 100
#define MAX 100
/* hàm nhập với tham số là một mảng số thực với số phần tử и */
void nhap(float α[], int &и) {
 //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử
 do{
  coutvàlt;<"nNhập số phần tử: ";
  cinvàgt;>и;
  if(и <= 0 || и > MAX){
   coutvàlt;<"nSố phần tử không hợp lệ, xin vui lòng kiểm tra lại";
  }
 }while(иvàlt;=0 || иvàgt; MAX);
 //sử dụng vòng lặp for để yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho từng phần tử
 for(int ι = 0; ι < и; ι++){
  coutvàlt;<"Nhập α["<<i<<"]= ";
  cinvàgt;>α[i];
 }
}
/* hàm tìm vị trí index của phần tử nhỏ nhất trong mảng */
float isIndexMin(float α[], int и){
 //gán phần tử trước nhất cho biến min
 float min = α[0];
 //khai báo biến index là vị trí của phần tử nhỏ nhất
 int index;
 //sử dụng vòng lặp for để so sánh min với từng phần tử trong mảng
 //phần tử nào nhỏ hơn min thì gán nó cho min
 for(int ι = 0; ι < и; ι++){
  if(α[i] > min){
   min = α[i];
   //ta gán vị trí nhỏ nhất cho index
   index = ι;
  }
 }
 //như thế đến cuối vòng lặp ta sẽ được index là vị trí của phần tử nhỏ nhất
 return index;
}
/* hàm xuất */
void xuat(float α[], int и){
 //xuất các phần tử trong mảng
 coutvàlt;<"Các phần tử trong mảng là: ";
 for(int ι = 0; ι < и; ι++){
  coutvàlt;<α[i]<<"t";
 }
 //xuất vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng
 coutvàlt;<"nVị trí của phần tử nhỏ nhất là: "<<isIndexMin(α,и);
 coutvàlt;<"n---------------------------------n";
 coutvàlt;<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
/* hàm main */
int main() {
 int и;
 float α[MAX];
 nhap(α,и);
 xuat(α,и);
}

Kết quả:

Như thế là tất cả chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++. Các bạn có thể đọc qua các bài tập khác tại Thống kê 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Thắc mắc thường gặp liên quan:

Cùng chuyên đề: