✓ Toán tử trong C: Phân loại các toán tử điển hình trong C++

nhà điều hành

Tên / Mô tả

Ví dụ

Tương đương

=

Toán tử gán đơn giản (gán giá trị của toán hạng bên phải cho toán hạng bên trái)

C = A + B

Gán C giá trị của A + B

+ =

Thêm giá trị của toán hạng bên phải vào toán hạng bên trái và gán giá trị đó cho toán hạng bên trái.

C + = A

C = C + A

– =

Trừ giá trị của toán hạng bên phải khỏi toán hạng bên trái, rồi gán giá trị đó cho toán hạng bên trái.

C – = A

C = C – A

* =

Nhân giá trị của toán hạng bên phải với toán hạng bên trái và gán giá trị đó cho toán hạng bên trái.

C * = A

C = C * A

/ =

Chia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phải và gán giá trị đó cho toán hạng bên trái

C / = A

C = C / A

% =

Lấy phần còn lại của phép chia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phải và gán nó cho toán hạng bên trái.

C% = A

C = C% A

<< =

Dịch chuyển toán hạng bên trái theo số vị trí của giá trị của toán hạng bên phải.

C << = 2

C = C << 2

>> =

Dịch phải toán hạng sang trái theo số vị trí là giá trị của toán hạng bên phải.

C >> = 2

C = C >> 2

& =

VÀ một chút

C & = 2

C = C & 2

^ =

HOẶC loại trừ bit

C ^ = 2

C = C ^ 2

| =

HOẶC bit

C | = 2

C = C | 2