Tự học PHP | Interface trong PHP » Cafedev.vn

 • Một interface tương tự như một lớp ngoại trừ nó không thể chứa code.
 • Một interface có thể định nghĩa tên phương thức và đối số , nhưng không định nghĩa nội dung của phương thức.
 • Bất kỳ lớp nào triển khai một interface phải triển khai tất cả các phương thức được định nghĩa bởi interface đó.
 • Một lớp có thể triển khai nhiều interface.
 • Một interface được khai báo bằng từ khóa ” interface “.
 • Các interface không thể duy trì các phương thức không trừu tượng.

ví dụ 1

<?php 
  interface a 
  { 
    public function dis1(); 
  } 
  interface b 
  { 
    public function dis2(); 
  } 
 
class demo implements a,b 
{ 
  public function dis1() 
  { 
    echo "method 1..."; 
  } 
  public function dis2() 
  { 
    echo "method2..."; 
  } 
} 
$obj= new demo(); 
$obj->dis1(); 
$obj->dis2(); 
 
?> 

Đầu ra:

Ví dụ 2

<?php 
  interface i1 
  { 
    public function fun1(); 
  } 
  interface i2 
  { 
    public function fun2(); 
  } 
class cls1 implements i1,i2 
{ 
  function fun1() 
  { 
    echo "cafedev"; 
  } 
  function fun2() 
  { 
    echo "SSSIT"; 
  } 
} 
$obj= new cls1(); 
$obj->fun1(); 
$obj->fun2(); 
 
?> 

Đầu ra:

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!