Tự học PHP | Toán tử trong PHP » Cafedev.vn

Toán tử trong PHP là một ký hiệu, tức là được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các toán hạng. Nói cách đơn giản, toán tử được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các biến hoặc giá trị. Ví dụ:

$num = 10 + 20; // + là toán tử và 10,20 là toán hạng

Trong ví dụ trên, + là toán tử cộng nhị phân, 10 và 20 là toán hạng và $num là biến.

Các toán tử PHP có thể được phân loại theo các dạng sau:

 • Toán tử số học
 • Toán tử gán
 • Toán tử Bitwise
 • Toán tử so sánh
 • Các toán tử tăng / giảm
 • Toán tử logic
 • Toán tử chuỗi
 • Toán tử mảng
 • Loại toán tử
 • Toán tử thực thi
 • Toán tử kiểm soát lỗi

Chúng ta cũng có thể phân loại các toán tử bằng các toán hạng. Chúng có thể được phân loại theo 3 dạng:

 • Toán tử đơn nguyên: hoạt động trên các toán hạng đơn như ++, – v.v.
 • Toán tử nhị phân: hoạt động trên hai toán hạng như nhị phân +, -, *, / v.v.
 • Toán tử bậc ba : hoạt động trên ba toán hạng như “?:”.

1. Toán tử số học

Các toán tử số học PHP được sử dụng để thực hiện các phép tính số học thông thường như cộng, trừ, v.v. với các giá trị số.

Toán tửTênThí dụGiải thích+Thêm vào$a + $bTổng các toán hạng–Phép trừ$a – $bTrừ của các toán hạng*Phép nhân$a * $bNhân của các toán hạng/chia$a / $bThương số của toán hạng%Mô đun$a % $bChia lấy phần còn lại của toán hạng**Luỹ thừa$a ** $b$a với thành lũy thừa $b

Toán tử lũy thừa (**) đã được giới thiệu trong PHP 5.6.

2. Toán tử gán

Các toán tử gán được sử dụng để gán giá trị cho các biến khác nhau. Toán tử gán cơ bản là “=”.

Toán tửTênThí dụGiải thích=Gán$a = $bGiá trị của toán hạng bên phải được gán cho toán hạng bên trái.+ =Thêm rồi Gán$a + = $bPhép cộng giống như $a = $a + $b– =Trừ rồi gán$a – = $bPhép trừ giống như $a = $a – $b* =Nhân rồi Gán$a * = $bPhép nhân giống như $a = $a * $b/ =Chia rồi Gán(thương số)$a / = $bTìm thương giống với $a = $a / $b% =Chia rồi gán(phần còn lại)$a% = $bTìm phần còn lại giống như $a = $a% $b

3. Toán tử Bitwise

Các toán tử bitwise được sử dụng để thực hiện các phép toán bit trên các toán hạng. Các toán tử này cho phép đánh giá và thao tác các bit cụ thể trong số nguyên.

Toán tửTênThí dụGiải thích&Và$a & $bBit bằng 1 khi cả 2 $a và $b được đặt thành 1, nếu không thì là 0.|Hoặc $a | $bBit bằng 1 khi $a hoặc $b được đặt thành 1^Xor $a ^ $bBit bằng 1 khi $a hoặc $b được đặt thành 0.~không phải~ $aBit 1 được đặt thành 0 và bit 0 được đặt thành 1<<Sang trái$a << $bDịch trái các bit của toán hạng $a bằng $b >>Chuyển sang phải$a >> $bDịch phải các bit của toán hạng $a bằng $b

4. Toán tử so sánh

Toán tử so sánh cho phép so sánh hai giá trị, chẳng hạn như số hoặc chuỗi. Dưới đây là danh sách các toán tử so sánh:

Toán tửTênThí dụGiải thích==bằng$a == $bTrả về TRUE nếu $a bằng $b===Giống hệt nhau$a === $bTrả về TRUE nếu $a bằng $b và chúng có cùng kiểu dữ liệu! ==Không định nghĩa$a! == $bTrả về TRUE nếu $a không bằng $b và chúng không cùng kiểu dữ liệu! =Không bằng$a! = $bTrả về TRUE nếu $a không bằng $b<>Không công bằng$a <> $bTrả về TRUE nếu $a không bằng $b<Ít hơn$a <$bTrả về TRUE nếu $a nhỏ hơn $b>Lớn hơn$a> $bTrả về TRUE nếu $a lớn hơn $b<=Ít hơn hoặc bằng$a <= $bTrả về TRUE nếu $a nhỏ hơn hoặc bằng $b> =Lớn hơn hoặc bằng$a> = $bTrả về TRUE nếu $a lớn hơn hoặc bằng $b<=>không gian$a <=> $bTrả về -1 nếu $a nhỏ hơn $b. Trả về 0 nếu $a bằng $b. Trả về 1 nếu $a lớn hơn $b

5. Các toán tử tăng / giảm

Các toán tử tăng và giảm được sử dụng để tăng và giảm giá trị của một biến.

Toán tửTênThí dụGiải thích++Tăng++ $aTăng giá trị của $a lên một, sau đó trả về $a$a ++Trả về $a, sau đó tăng giá trị của $a từng cái một–giảm dần– $aGiảm giá trị của $a từng cái một, sau đó trả về $a$a–Trả lại $a, sau đó giảm giá trị của $a từng cái một

6. Toán tử logic

Các toán tử logic được sử dụng để thực hiện các phép toán mức bit trên các toán hạng. Các toán tử này cho phép đánh giá và thao tác các bit cụ thể trong số nguyên.

Toán tửTênThí dụGiải thíchvàVà$a và $bTrả về TRUE nếu cả $a và $b đều đúngHoặc làHoặc là$a hoặc $bTrả về TRUE nếu $a hoặc $b là truexorXor$a xor $bTrả về TRUE nếu $ hoặc $b là true nhưng không phải cả hai!không phải! $aTrả về TRUE nếu $a không đúng&&Và$a && $bTrả về TRUE nếu $a và $b là true||Hoặc là$a || $bTrả về TRUE nếu $a hoặc $b là true

7. Toán tử chuỗi

Các toán tử chuỗi được sử dụng để thực hiện thao tác trên chuỗi. Có hai toán tử chuỗi trong PHP, được đưa ra dưới đây:

Toán tửTênThí dụGiải thích.Kết nối$a. $bGhép cả $a và $b. =Kết hợp và gán$a. = $bĐầu tiên nối $a và $b, sau đó gán chuỗi đã nối thành $a, ví dụ $a = $a. $b

8. Toán tử mảng

Các toán tử mảng được sử dụng trong trường hợp mảng. Về cơ bản, các toán tử này được sử dụng để so sánh các giá trị của mảng.

Toán tửTênThí dụGiải thích+kết hợp$a + $ yKết hợp $a và $b==Bình đẳng$a == $bTrả về TRUE nếu $a và $b có cùng một cặp khóa / giá trị! =Bất bình đẳng$a! = $bTrả về TRUE nếu $a không bằng $b===Danh tính$a === $bTrả về TRUE nếu $a và $b có cùng một cặp khóa / giá trị cùng loại theo cùng một thứ tự! ==Không nhận dạng$a! == $bTrả về TRUE nếu $a không giống với $b<>Bất bình đẳng$a <> $bTrả về TRUE nếu $a không bằng $b

9. Kiểu của toán tử

Toán tử kiểu instanceof được sử dụng để xác định xem một đối tượng, lớp cha và lớp dẫn xuất của nó có phải là cùng một kiểu hay không. Về cơ bản, toán tử này xác định đối tượng thuộc về lớp nào. Nó được sử dụng trong lập trình hướng đối tượng.

<?php 
  //class declaration 
  class Developer 
  {} 
  class Programmer 
  {} 
  //creating an object of type Developer 
  $charu = new Developer(); 
   
  //testing the type of object 
  if( $charu instanceof Developer) 
  { 
    echo "Cafedev is a developer."; 
  } 
  else 
  {   
    echo "Charu is a programmer."; 
  } 
  echo "</br>"; 
  var_dump($charu instanceof Developer);      //It will return true. 
  var_dump($charu instanceof Programmer);    //It will return false. 
?> 

Đầu ra:

Cafedev is a developer.
bool(true) bool(false)

10. Toán tử thực thi

PHP có toán tử thực thi (“) . PHP thực thi nội dung của backticks dưới dạng lệnh shell. Toán tử thực thi và shell_exec () cho cùng một kết quả.

Toán tửTênThí dụGiải thích“backticksecho `dir`;Thực hiện lệnh shell và trả về kết quả.Tại đây, nó sẽ hiển thị các thư mục có sẵn trong thư mục hiện tại.

Lưu ý: Lưu ý rằng dấu ngoặc kiểu này (“) không phải là dấu ngoặc kép.

11. Toán tử kiểm soát lỗi

PHP có một toán tử kiểm soát lỗi, tức là ký hiệu (@) . Bất cứ khi nào nó được sử dụng với một biểu thức, bất kỳ thông báo lỗi nào có thể được tạo ra bởi biểu thức đó sẽ bị bỏ qua.

Toán tửTênThí dụGiải thích@tạ[email protected] (‘non_existing_file’)Lỗi tập tin

12. Độ Ưu tiên của các toán tử PHP

Hãy xem mức độ ưu tiên của các toán tử trong PHP với tính kết hợp với thứ tự đầu tiên trong bảng sẽ có độ ưu tiên cao nhất.

Toán tửthông tin thêmSự liên kếtclone newnhân bản và tạo mớikhông liên kết[mảng()trái**số họcphải++ – ~ (int) (float) (string) (array) (object) (bool) @tăng / giảm và các loạiphảiinstanceofXem kiểukhông liên kết!lôgic (phủ định)phải* / %số họctrái+ – .số học và nối chuỗitrái<< >>bitwise (dịch chuyển)trái<<=>> =sự so sánhkhông liên kết==! = ===! == <>sự so sánhkhông liên kết&bitwise ANDtrái^bitwise XORtrái|bitwise HOẶCtrái&&logic ANDtrái||logic HOẶCtrái?:ba ngôitrái= + = – = * = ** = / =. =% = & = | = ^ = << = >> = =>sự phân công/ gánphảiandlogictráixorlogictráiorlogictrái,nhiều cách sử dụng (dấu phẩy)trái

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!