Từ khóa throw trong java – học Java miễn phí hay nhất – VietTuts

Từ khoá throw trong java được sử dụng để ném ra một ngoại lệ cụ thể.

Chúng ta có thể ném một trong hai ngoại lệ checked hoặc unchecked trong java bằng từ khóa throw. Từ khóa throw chủ yếu được sử dụng để ném ngoại lệ tùy chỉnh (ngoại lệ do người dùng tự định nghĩa). Chúng ta sẽ học ngoại lệ tùy chỉnh trong bài sau.

Cú pháp từ khóa throw:

Ví dụ về throw IOException.

Ví dụ 1: throw ra ngoại lệ nhưng không xử lý

Trong ví dụ này, chúng ta tạo ra phương thức validate() với tham số truyền vào là giá trị integer. Nếu tuổi dưới 18, chúng ta ném ra ngoại lệ ArithmeticException nếu không in ra một thông báo “welcome”.

Output:

Ví dụ 1: throw ra ngoại lệ nhưng có xử lý

public class TestThrow2 {
  static void validate(int age) {
    try {
      if (age < 18)
        throw new ArithmeticException("not valid");
      else
        System.out.println("welcome");
    } catch (ArithmeticException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    validate(13);
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}