Từ khóa throws trong java – học Java miễn phí hay nhất – VietTuts

Từ khóa throws trong java được sử dụng để khai báo một ngoại lệ. Nó thể hiện thông tin cho lập trình viên rằng có thể xảy ra một ngoại lệ, vì vậy nó là tốt hơn cho các lập trình viên để cung cấp các mã xử lý ngoại lệ để duy trì luồng bình thường của chương trình.

Exception Handling chủ yếu được sử dụng để xử lý ngoại lệ checked. Nếu xảy ra bất kỳ ngoại lệ unchecked như NullPointerException, đó là lỗi của lập trình viên mà anh ta không thực hiện kiểm tra trước khi code được sử dụng.

Chỉ ngoại lệ checked, bởi vì:

Duới đây là ví dụ về mệnh đề throws trong java mô tả rằng ngoại lệ checked có thể được truyền ra bằng từ khóa throws.

import java.io.IOException;

public class TestThrows1 {
  void m() throws IOException {
    throw new IOException("Loi thiet bi");// checked exception
  }

  void n() throws IOException {
    m();
  }

  void p() {
    try {
      n();
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("ngoai le duoc xu ly");
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    TestThrows1 obj = new TestThrows1();
    obj.p();
    System.out.println("luong binh thuong...");
  }
}