Vẽ Tam Giác Trong C++ – Techacademy

Vẽ tam giác trong C + + là một trong những bài tập lập trình về C + + sử dụng vòng lặp khá hay giúp những bạn luyện tư duy code cũng như cách sử dụng vòng lặp. Dưới đây là 1 số ít giải thuật những bài tập vẽ tam giác trong C + +

I. Vẽ Tam Giác Cân Trong C + +

Viết chương trình C + + sử dụng ký tự * để vẽ tam giác vuông cân trong C + + . Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau để giải bài toán này .

Lời Giải:

#include 
#include 

int main()
{
  int n; int q = 0;
  printf("Chuong trinh nay se in ra tam giac can\n");
  printf("Nhap chieu cao tam giac cua ban: \n");
  scanf("%d",&n);

  while (n > 0)
  {
    for (int i = 1; i

II. Vẽ Hình Tam Giác Trong C + +

Viết một chương trình in ra hình tam giác như sau:

Vẽ hình tam giác trong C++

Số dòng được nhập từ bàn phím

Lời Giải:

#include 
using namespace std;
 
int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++) {
    //in so ky tu sao
    for(int j = 1; j <= i; j++) {
      cout << "*";
    }
 
    //xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

III. Vẽ Tam Giác Vuông Trong C

Bài tập 1: vẽ tam giác vuông cân trong C

Đề bài : Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác vuông cân trong C .
Vẽ một tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo :

 • Cạnh góc vuông bên cạnh trái màn hình và cạnh góc vuông còn lại nằm ở phần dưới màn hình.
 • Đỉnh nằm phía trên màn hình.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác vuông cân trong C

Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên ngoài tinh chỉnh và điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu nghĩa vụ và trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống .
Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C :

#include 
 
int main() {
  int n,i,j;
 
  n = 6;
 
  printf("Ve tam giac sao vuong can:\n");
  for(i = 1; i <= n; i++) {
   for(j = 1; j <= i; j++)
     printf("* ");
 
   printf("\n");
  }
  return 0;
}

Kết quả :
Vẽ Tam Giác Vuông Trong C

Bài tập 2: vẽ tam giác vuông cân trong C

Đề bài : Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác vuông cân trong C .
Vẽ một tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo :

 • Cạnh huyền nằm về phía trái màn hình.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác vuông cân trong C (2)

Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên ngoài điều khiển và tinh chỉnh số hàng, vòng lặp bên trong chịu nghĩa vụ và trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống .
Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C :

#include 
 
int main() {
  int n,i,j;
 
  n = 6;
 
  printf("Ve tam giac sao vuong can:\n");
  for(i = 0; i < n; i++) {
   for(j=0; j

Kết quả:

Vẽ Tam Giác Vuông Trong C

Bài tập 3: vẽ tam giác vuông cân trong C

Đề bài : Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác vuông cân trong C . Vẽ một tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo :
 • Một cạnh góc vuông nằm cạnh cạnh trái màn hình.
 • Cạnh góc vuông còn lại nằm phía trên màn hình.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác vuông cân trong C

Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên ngoài điều khiển và tinh chỉnh số hàng, vòng lặp bên trong chịu nghĩa vụ và trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống . Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C :
#include 
 
int main() {
  int n, i, j;
 
  n = 6;
 
  printf("Ve tam giac sao vuong can:\n");
  for(i = n; i >= 1; i--) {
   for(j = 1; j <= i; j++)
     printf("* ");
 
   printf("\n");
  }
  
  return 0;
}

Kết quả:

Vẽ Tam Giác Vuông Trong C

IV. Vẽ Tam Giác Pascal Trong C

Bài tập vẽ tam giác Pascal là bài tập nổi bật của sinh viên trong khi học về những ngôn từ lập trình. Bạn theo dõi hình minh họa tam giác Pascal sau :
Vẽ Tam Giác Pascal Trong C

Tam giác Pascal có qui tắc sau:

Tất cả những giá trị bên ngoài tam giác được xem như thể 0 .
Hàng tiên phong sẽ là 0 1 0, trong đó chỉ có giá trị 1 có được một khoảng trống trong tam giác Pascal, còn 0 là không nhìn thấy .
Hàng thứ hai được tạo bằng cách cộng hai số liên tục nhau từ hàng thứ nhất : ( 0 + 1 ) và ( 1 + 0 ) .
Các hàng còn lại cũng được tạo bằng cách cộng như trên. Ví dụ với hàng thứ ba là cộng những số liên tục nhau từ hàng thứ hai : ( 0 + 1 ), ( 1 + 1 ) và ( 1 + 0 ) .
Từ những qui tắc trên, trước hết tất cả chúng ta viết một hàm để tính những giá trị của tam giác Pascal bởi sử dụng đệ qui ( tất yếu là bạn hoàn toàn có thể sử dụng cách khác ). Trong hàm main ( ), tất cả chúng ta sẽ sử dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên ngoài để tinh chỉnh và điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong : một vòng lặp để in khoảng trống và một vòng lặp để in giá trị .

V. Vẽ Tam Giác Đều Trong C

Bài tập 1: vẽ tam giác đều trong C

Đề bài : Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác đều trong C .
Vẽ một tam giác sao đều trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo :

 • Các cạnh bằng nhau.
 • Một đỉnh nằm phía trên màn hình và cạnh đối diện với đỉnh này nằm dưới.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác đều trong C

Chúng ta sử dụng ba vòng lặp lồng nhau. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển và tinh chỉnh số hàng. Hai vòng lặp bên trong : một vòng lặp để in những khoảng trống, một vòng lặp để in những dấu sao .
Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao đều trong C :

#include 
 
int main() {
  int n,i,j;
 
  n = 6;  // khai bao so hang.
 
  printf("Ve tam giac sao deu:\n");
  for(i = 1; i <= n; i++) {
   for(j = 1; j <= n-i; j++)
     printf(" ");
 
   for(j = 1; j <= i; j++)
     printf("* ");
 
   printf("\n");
  }
  return 1;
}

Kết quả:

 Vẽ Tam Giác Đều Trong C

Bài tập 1: vẽ tam giác đều trong C

Đề bài : Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác đều trong C .
Vẽ một tam giác sao đều trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo :

 • Các cạnh bằng nhau.
 • Một đỉnh nằm phía dưới màn hình và cạnh đối diện với đỉnh này nằm trên.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác đều trong C

Chúng ta sử dụng ba vòng lặp lồng nhau. Một vòng lặp bên ngoài để tinh chỉnh và điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong : một vòng lặp để in những khoảng trống, một vòng lặp để in những dấu sao .
Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao đều trong C :

#include 
 
int main() {
  int n,i,j;
 
  n = 6;
 
  printf("Ve tam giac sao deu:\n");
  for(i = 1; i <= n; i++) {
   for(j = 1; j < i; j++)
     printf(" "); 
 
   for(j = i; j <= n; j++)
     printf("* ");
 
   printf("\n");
  }
 
  return 1;
}

Kết quả:

 Vẽ Tam Giác Đều Trong C

VII. Vẽ Tam Giác Vuông Ngược Trong C

Bài : Vẽ tam giác vuông cân rỗng có chiều cao h. Ví dụ: h = 5
*
* *
* *
* *
* * * * *
Hướng làm: Cách làm tương tự bài 3 nhưng ta phải xác định đoạn in dấu * và vị trí in dấu cách. Nhìn ví dụ ta nhận thấy các đoạn in dấu * là i = h, j = 1 và j = i.

void TamGiacVuongCanRong(int h)
{
  for (int i = 1; i <= h; i++)
  {
   for (int j = 1; j <= i; j++)
   {
     if (j == 1 || j == i || i == h)
      printf("* ");
     else
      printf(" ");
   }
   printf("\n");
  }
}

VIII. Vẽ Tam Giác Cân Rỗng Trong C

Vẽ tam giác cân rỗng có chiều cao h. Ví dụ: h = 5
*
* *
* *
* *
* * * * * * * * *
Hướng làm: Tương tự cách làm của bài 5 nhưng ta chỉ cần xác định đoạn in dấu *. Các đoạn in dấu * là i = h, j = m và j = n.

void TamGiacCanRong(int h)
{
  int m = h, n = h;
  for (int i = 1; i <= h; i++)
  {
   for (int j = 1; j <= 2 * h - 1; j++)
   {
     if (j == m || j == n || i== h)
      printf("*");
     else
      printf(" ");
   }
   m--;
   n++;
   printf("\n");
  }
}

IX. Vẽ Tam Giác Vuông Cân Trong C

Bài tập: Vẽ tam giác sao vuông cân

Vẽ tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo :
Cạnh huyền nằm về phía trái màn hình hiển thị .

Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần hai vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống.

Lời Giải:

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C :

#include 

int main() {
  int n,i,j;

  n = 5;

  printf("Ve tam giac sao vuong can:\n\n");
  for(i = 0; i < n; i++) {
   for(j=0; j
Biên dịch chương trình C trên sẽ cho hiệu quả :
Vẽ Tam Giác Vuông Cân Trong C