Vòng lặp do-while trong C

Previous

Không giống như vòng lặp for và while, trong đó kiểm tra điều kiện lặp ở đầu vòng lặp, vòng lặp do-while trong C kiểm tra điều kiện lặp của nó ở dưới cùng của vòng lặp.

Vòng lặp do-while tương tự như một vòng lặp while, ngoại trừ nó được đảm bảo để thực hiện ít nhất một lần.

Cú pháp

Cú pháp của vòng lặp do-while trong ngôn ngữ lập trình C là:

do {
  // Khối lệnh được thực thi
} while(condition);

Lưu ý rằng biểu thức điều kiện xuất hiện ở cuối vòng lặp, do đó các câu lệnh trong vòng lặp do-while thực thi một lần trước khi điều kiện được kiểm tra.

Nếu điều kiện là true, luồng điều khiển nhảy trở lại để thực thi các lệnh trong do. Quá trình này lặp lại cho đến khi điều kiện đã cho trở thành false.

Sơ đồ thuật toán:

Vòng lặp do-while trong C

Ví dụ vòng lặp do-while trong C

#include <stdio.h>
 
int main () {
  int a = 10;

  do {
    printf("Gia tri cua a: %d
", a);
    a++;
  } while( a < 20 );
 
  return 0;
}

Kết quả:

Gia tri cua a: 10
Gia tri cua a: 11
Gia tri cua a: 12
Gia tri cua a: 13
Gia tri cua a: 14
Gia tri cua a: 15
Gia tri cua a: 16
Gia tri cua a: 17
Gia tri cua a: 18
Gia tri cua a: 19

Previous