‎WPS Office: Docs,Sheets,Slides

App mặc dù tải hơi lâu nhưng có đầu app rất tốt chỉ có thiếu tiếng Việt thôi

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, KINGSOFT OFFICE SOFTWARE CORPORATION LIMITED, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

  • Dữ Liệu Sử Dụng

  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.