Xóa Các Phần Tử Trùng Nhau Trong Mảng C, Xóa Các Phần Tử Trùng Trong Mảng 1 Chiều

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.11 KB, 3 trang )

Bạn đang xem: Xóa các phần tử trùng nhau trong mảng

Bài 278: Xóa tất cả các phần tử trùng nhau trong mảng và chỉ giữ lại duy nhất 1 phần tử#include#include#include#define MAX 100void nhap (int a<>, int &n){do{printf(“\nNhap so phan tu: “);scanf(“%d”, &n);if(n MAX){printf(“\nSo phan tu khong hop le. Xin kiem tra lai !”);}}while(n MAX);for(int i = 0; i {printf(“\nNhap a<%d>: “, i);scanf(“%d”, &a);}}void xuat(int a<>, int n){for(int i = 0; i {printf(“%4d”, a);}
}void Xoa1PhanTu(int a<>, int &n, int ViTriXoa){for(int i = ViTriXoa; i {a = a;}n–;}void XoaCacPhanTuTrungNhau(int a<>, int &n){for(int i = 0; i {for(int j = i + 1; j {if(a == a){Xoa1PhanTu(a, n, j);j–;}}}}int main(){int n;
int a;int ViTriXoa;nhap(a, n);xuat(a, n);XoaCacPhanTuTrungNhau(a, n);printf(“\nMang sau khi xoa tat cac cac gia tri trung nhau: “);xuat(a, n);getch();return 0;}

*
*
*
*

Tất cả các công cụ gõ chữ trong PhotoShop 10 1 11Tổng hợp tất cả các công cụ gõ chữ trong Photoshop 24 2 3Liệt kê tất cả các ứng dụng đang chạy trong winxp bằng một dòng lệnh 1 789 0Tìm và loại bỏ các tập tin trùng nhau trong ổ cứng 2 371 0

Xem thêm: Cách Sử Dụng Task Manager Win 10, Tất Tần Tật Về Cách Sử Dụng Task Manager

**
*
*
*
*
*
(28.91 KB – 3 trang) – Xóa tất cả các phần tử trùng nhau trong mảng và chỉ giữ lại duy nhất 1 phần tử

bài tập CLC Thay thế tất cả các từ “em” trong câu thành “anh”. Nếu không có từ “em” thì báo là không có 1 1 0Các chiêu thức trong lập trình Liệt kê tất cả các Process đang hoạt động trong máy tính 2 835 0Tài liệu Quản lý mạng Windows bằng Script – Phần 13: Kịch bản trả về tất cả các giá trị doc 11 493 1Luận văn thạc sỹ Mối liên hệ giữa các số phân hoạch, số tất cả các phân hoạch chẵn , số tất cả các phân hoạch lẻ 64 629 2Tài liệu Quản lý mạng Windows bằng Script – Phần 13: Kịch bản trả về tất cả các giá trị pptx 15 397 0(28.91 KB – 3 trang) – Xóa tất cả các phần tử trùng nhau trong mảng và chỉ giữ lại duy nhất 1 phần tử