Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn những bạn cách xóa những ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C #. Đây là một bài tập thường gặp khi khởi đầu học bất kể một ngôn từ lập trình nào, bởi tính thiết thực của nó .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: ta có chuỗi “Freetuts.net” sau khi xóa sẽ thành “Fretus.n”.

Chúng ta sẽ khám phá về những cách khác nhau để xóa những ký tự trùng lặp trong chuỗi, khởi đầu thôi nhé .

1. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng vòng lặp trong C#

Trong chương trình này mình sử dụng vòng lặp for để lặp qua tổng thể những ký tự trong chuỗi. Sau đó kiểm tra xem ký tự đó đã có trong chuỗi tác dụng hay chưa. Nếu đã sống sót thì bỏ lỡ nó, ngược lại thì thêm ký tự đó vào chuỗi tác dụng .

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      //chuỗi ban đầu người dùng nhập
      string inputString = Console.ReadLine();
      //chuỗi kết quả sau khi xóa
      string resultString = string.Empty;
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từng ký tự trong chuỗi ban đầu
      for (int i = 0; i < inputString.Length; i++)
      {
        //nếu ký tự đã có trong chuỗi kết quả thì bỏ qua
        //ngược lại nếu chưa có thì thêm vào cuỗi chuỗi
        if (!resultString.Contains(inputString[i]))
        {
          resultString += inputString[i];
        }
      }
      //hiển thị kết quả ra màn hình (biến resultString)
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 01 png

2. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng HashSet trong C#

Trong ví dụ dưới đây, mình sử dụng HashSet để map chuỗi thành char. Thao tác này sẽ xóa các ký tự trùng lặp khỏi một chuỗi.

*Lưu ý: để sử dụng được HashSet ta cần khai báo thư viện System.Collections.Generic;

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      string resultString = string.Empty;
      var unique = new HashSet(inputString);
      foreach (char c in unique)
      {
        resultString += c;
      }
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 02 png

3. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng Linq trong C#

Trong ví dụ sau, tiên phong ta quy đổi chuỗi thành một mảng ký tự. Sau đó vận dụng chiêu thức Linq Distinct để vô hiệu những ký tự trùng lặp. Cuối cùng, quy đổi mảng ký tự thành một chuỗi chứa những ký tự không trùng lặp .

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      var uniqueCharArray = inputString.ToCharArray().Distinct().ToArray();
      var resultString = new string(uniqueCharArray);
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 03 png

Như vậy là tất cả chúng ta đã thực thi xong chương trình xóa những lý tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C # với những cách khác nhau. Các bạn hãy rèn luyện thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc những bạn thành công xuất sắc ! ! !