3 Cách chuyển đổi thời gian thành thập phân trong Excel nhanh nhất – HelpLogics.net

Chuyển đổi thời gian thành số thập phân trong Excel – bằng cách sử dụng các phép tính số học hoặc hàm CONVERT hoặc các hàm Time trong Excel (HOUR, MINUTE và SECOND).

Khi làm việc với các giá trị thời gian trong Excel, đôi khi bạn cần chuyển đổi thời gian sang các chữ số thập phân (chẳng hạn như giờ hoặc phút hoặc giây). Bởi vì các giá trị ở định dạng Time không thể được sử dụng trong tính toán, vì vậy chúng ta cần chuyển chúng sang dạng thập phân.

Excel có ba phương pháp khác nhau để chuyển đổi thời gian sang thập phân – bằng cách sử dụng các phép toán số học hoặc hàm CONVERT hoặc kết hợp ba hàm thời gian khác nhau, tức là HOUR, MINUTE và SECOND. Bài viết này trình bày tất cả ba phương pháp mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi thời gian sang số thập phân trong Excel.

Thời gian chuyển đổi thành số thập phân trong Excel

Ví dụ: nếu bạn có thời gian chuẩn là 5:40:22 CH, bạn có thể muốn chuyển nó thành số thập phân:

 • Số giờ là 5
 • Số phút là 40
 • Số giây là 22

Để thực hiện điều đó, hãy sử dụng bất kỳ phương pháp nào trong ba phương pháp sau để thay đổi thời gian thành giờ, phút hoặc giây.

Chuyển đổi thời gian thành số thập phân bằng phép toán số học

Phần này trình bày cách chuyển đổi thời gian thành một số giờ, phút và giây bằng cách sử dụng các phép tính số học trong Excel.

Việc chuyển đổi thời gian sang số thập phân thực sự dễ dàng bằng các phép toán số học, tất cả những gì bạn phải làm là nhân giá trị thời gian với tổng số giờ, giây hoặc phút trong một ngày.

Để làm được điều đó, trước tiên, bạn phải biết có bao nhiêu giờ, phút và giây trong một ngày:

 • 24 giờ trong 1 ngày
 • 60 phút trong 1 giờ
 • 60 * 24 (giờ) = 1,440 phút trong 1 ngày
 • 60 giây trong 1 phút
 • 60 * 1.440 (phút) hoặc 60 * 24 * 60 = 86.400 giây trong 1 ngày

Khi bạn nhập ‘12: 00′ trong Excel, Excel sẽ tự động phát hiện mục nhập này là ‘h: mm’. Và nếu bạn thay đổi định dạng của giá trị đó thành ‘Number‘, bạn sẽ nhận được ‘0,50‘.

Điều này là do trong Excel ‘24 hrs is equal to 1‘. Đó là lý do tại sao ‘12:00‘, khi được chuyển đổi thành ‘Number‘ sẽ chuyển thành 0,50 (24/12).

Chuyển đổi thời gian thành giờ trong Excel

Nếu bạn muốn chuyển đổi thời gian chuẩn thành một số giờ bằng các phép tính số học, chỉ cần nhân giá trị thời gian với 24, tức là với số giờ trong một ngày.

Giả sử bạn có thời gian trong ô A2 là 12:00 CH và bạn muốn chuyển nó thành giờ, hãy sử dụng công thức sau:

=A2*24

Ở đây A2 là giá trị thời gian.

Đừng lo lắng nếu lúc đầu bạn nhận được ‘12:00 AM‘. Khi bạn nhân một giá trị thời gian trong Excel, nó sẽ trả về kết quả ở cùng định dạng thời gian, không phải ở dạng thập phân.

Để khắc phục điều này, hãy áp dụng định dạng ‘General‘ hoặc ‘Number‘ cho kết quả. Chuyển đến tab ‘Home‘, nhấp vào danh sách thả xuống Định dạng Số và chọn ‘General‘ hoặc ‘Number‘. Định dạng ‘General‘ hiển thị số dưới dạng số nguyên (số nguyên) trong khi định dạng ‘Number‘ hiển thị dưới dạng số thập phân với hai chữ số thập phân.

Hãy để chúng tôi giải thích cách hoạt động của điều này, ngày và giờ luôn được lưu trữ dưới dạng số trong Excel nhưng chúng được định dạng giống như thời gian. Như đã đề cập trước đây 1 ngày (24 giờ) bằng 1 trong Excel, vì vậy mỗi giờ được lưu là 1/24.

Vì vậy, khi bạn nhập giá trị 12:00 PM, Excel sẽ lưu trữ nó dưới dạng giá trị ‘0,50‘ (24/12). Nếu bạn nhân thời gian với 24, nó sẽ cung cấp cho bạn số giờ đã trôi qua trong ngày (trong số 24 giờ).

Ngoài ra, nếu bạn có thời gian chẳng hạn như 2:30 chiều, hãy nhân nó với 24 và bạn sẽ nhận được 14,50 (ở đây phút được hiển thị dưới dạng số thập phân và giờ đầy đủ dưới dạng số nguyên). Trong trường hợp này, giá trị số của 30 phút trong Excel sẽ là 0,50 giờ.

Trong trường hợp bạn chuyển đổi 12:30 PM thành số thập phân và bạn nhận được 12,5, nhưng nếu bạn chỉ muốn giá trị giờ đầy đủ mà không có phần phút, hãy sử dụng công thức sau với hàm INT:

=INT(A2*24)

Chuyển đổi thời gian thành phút trong Excel

Nếu bạn muốn chuyển đổi thời gian thành phút, chỉ cần nhân giá trị thời gian với 1440, tức là số phút trong 1 ngày (24 * 60).

Giả sử, bạn có giá trị thời gian này trong A3 là 4:45 sáng và bạn muốn chuyển đổi nó thành phút, sau đó sử dụng công thức này:

=A3*1440

Hoặc nếu bạn không thể nhớ số phút trong một ngày, hãy nhân thời gian với 24 * 60:

=A3*24*60

Trong ví dụ trên, ‘285’ là tổng số phút đã trôi qua vào ngày đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Chuyển đổi thời gian thành giây trong Excel

Để chuyển đổi thời gian thành giây, hãy nhân giá trị thời gian với 86.400, là số giây trong 1 ngày (24 * 60 * 60).

Giả sử bạn có thời gian ‘05: 50: 10 AM‘ trong ô A3 và bạn muốn chuyển đổi nó thành giây (thập phân), thì bạn phải sử dụng công thức này:

=A3*86400

hoặc

=A3*24*60*60

Kết quả là, bạn sẽ nhận được ‘21010‘ là tổng số giây đã trôi qua vào ngày đó trong thời gian đã đề cập.

Chuyển đổi thời gian thành số thập phân bằng cách sử dụng hàm CONVERT

Một phương pháp khác để thực hiện chuyển đổi thời gian sang thập phân là sử dụng hàm CONVERT. Hàm CONVERT chuyển đổi một số đã cho từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Cú pháp của hàm CONVERT là

=CONVERT(number,from_unit,to_unit)

Thông số:

 • number – giá trị số để chuyển đổi
 • from_unit – đơn vị bắt đầu
 • to_unit – đơn vị kết thúc

Ở đây bạn đang chuyển đổi thời gian thành số thập phân, chỉ có 4 đơn vị bạn cần nhớ:

 • day – ngày
 • hr – giờ
 • mn – phút
 • sec – giây

Hàm này chuyển đổi một giá trị số (thời gian) thành giờ hoặc phút hoặc giây.

Chuyển đổi thời gian thành giờ trong Excel

Giả sử bạn có một giá trị thời gian trong ô B2, sau đó hãy thử công thức này để chuyển đổi thời gian thành giờ:

=CONVERT(B2,"day","hr")

Trong công thức trên, day thông báo cho hàm rằng giá trị trong ô B2 ở định dạng ngày và hr chỉ định nó để chuyển đổi nó thành giờ.

Nếu bạn chỉ muốn nhận giá trị giờ và bỏ qua các phần của phút, hãy sử dụng công thức INT bên dưới:

=INT(CONVERT(B2,"day","hr"))

Chuyển đổi thời gian thành phút trong Excel

Để chuyển đổi thời gian thành phút bằng cách sử dụng chức năng CONVERT, hãy chèn day là đối số ‘unit to convert from’’ và mn làm đối số ‘unit to convert to‘ trong công thức:

=CONVERT(B2,"day","mn")

Chuyển đổi thời gian thành giây trong Excel

Công thức về cơ bản giống như trong hai ví dụ trước với sự khác biệt duy nhất là bạn chuyển đổi day đến sec:

=CONVERT(B2,"day","sec")

Chuyển đổi thời gian thành số thập phân bằng cách sử dụng hàm Time của Excel

Một cách khác để chuyển đổi thời gian sang số thập phân là sử dụng các hàm thời gian của Excel. Phương pháp này sử dụng công thức phức tạp hơn một chút so với hai phương pháp kia, tuy nhiên, logic của nó khá rõ ràng.

Chức năng:

 • HOUR(serial_number)
 • MINUTE(serial_number)
 • SECOND(serial_number)

Các hàm HOUR, MINUTE và SECOND chỉ cần trả về số giờ, số phút và số giây đã trôi qua tương ứng trong một thời gian nhất định.

Chuyển đổi thời gian thành giờ sử dụng các hàm Time

Chúng ta cần lấy tất cả các phần tính bằng giờ (giờ, phút và giây), vì vậy bạn cần kết hợp cả ba hàm vào một công thức.

Để chuyển đổi thời gian thành giờ, hãy lấy các đơn vị thời gian riêng biệt bằng cách sử dụng các hàm HOUR, MINUTE và SECOND, sau đó chia giá trị phút đã trích xuất cho 60 (số phút trong một giờ) và giá trị giây cho 3600 (số giây trong một giờ (60 * 60), và kết hợp các kết quả:

=HOUR(B2)+MINUTE(B2)/60+SECOND(B2)/3600

Chuyển đổi thời gian thành phút sử dụng các chức năng Time

Để chuyển đổi thời gian thành phút, hãy lấy các đơn vị thời gian riêng biệt bằng cách sử dụng các hàm HOUR, MINUTE và SECOND, sau đó nhân giờ với 60 và chia giây cho 60:

=HOUR(B2)*60+MINUTE(B2)+SECOND(B2)/60

Chuyển đổi thời gian thành giây bằng cách sử dụng các hàm Time

Để chuyển đổi thời gian thành giây, trích xuất tất cả các phần (giờ, phút và giây) trong giây, nhân giờ với 3600 (60 * 60) và nhân phút với 60 và cộng lại kết quả:

=HOUR(B2)*3600+MINUTE(B2)*60+SECOND(B2)

Hy vọng bài viết này đã giúp ích được cho bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy vui lòng cho Helplogics biết bằng cách bình luận ngay bên dưới. Vui lòng Like và chia sẻ nếu bạn thấy nội dung này hữu ích nhé.