Bài tập tạo Form theo mẫu trong access – 1 ppsx – Tài liệu

Bài tập tạo Form theo mẫu trong access 1 a) From tham số truyền dữ liệu từ Form vào Report và Query. Các bước tiến hành : Bước 1 : tạo Form XEMHD gồm các điều … Bước 2 : Tạo Query làm dữ liệu nguồn cho Report có dạng sau : Bước 3 : tạo Report dùng Query trên làm nguồn dữ liệu theo mẫu như hình trên.  Tạo nút lệnh (Command button) IN : Khi tạo có … lệnh Print Preview và chọn Report trên.  Tạo nút lệnh (Command button) CANCEL : Khi tạo có dùng chức năng Control Wizard, chọn lệnh Close Form. 2) Tạo report sau …

  • 4
  • 4,968
  • 26